DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133930

СЛОВОТВІР АНГЛОМОВНИХ ВІРТУАЛМІФОНІМІВ

Tatyana Varbanets

Анотація


В статті розглянуто основні особливості словотвору англомовних віртуалміфонімів. В попередніх розвідках було окреслено основні особливості такого новітнього для ономастики класу власних назв, як назви об’єктів віртуальних світів електронних ігор – віртуалміфонімів. В цій розвідці увагу було зосереджено на особливостях утворення цих власних назв. Були проаналізовані наявні ономастичні розвідки, головною темою яких був словотвір власних назв, і було наведено класифікацію дериваційних моделей, за допомогою яких творяться віртуалміфоніми. Загалом було виділено чотири дериваційні моделі – афіксацію (та її підтипи: префіксацію та суфіксацію), складання (та його підтипи: власне складання, зрощення та абревіацію), усічення (та його підтипи: афарезу, синкопу та апокопу) та конверсію. Було знайдено, що найчастотніше використованою дериваційною моделлю є складання, а саме, його підтип – власне складання. Найменш використованими є такий підтип афіксації, як префіксація, та такий підтип усічення, як синкопа. Деякі дериваційні моделі, які частотно вживаються в інших мовах, на кшталт флексійної чи конфіксної афіксації майже не використовуються при словотворі англомовних віртуалміфонімів і, як наслідок, не знайшли відображення в нашій виборці.

Ключові слова


ономастика; електронні ігри; комп’ютерні ігри; віртуал-міфонім; комп’ютеронім

Повний текст:

PDF

Посилання


Arnold I. V. (1959), Lexicology of the Modern English Language, Moscow, Foreign Literature Publishing House, 351 p.

Arnold I. V. (1986), Lexicology of the Modern English Language, Moscow, Vyshaya Shkola, 295 p.

Varbanets T. V. (2017), Aspects of Electronic Game Name Motivation: Abstracts of International Conference «Actual Tendencies in Modern Linguistics», Odesa, «Helvetica» Publishing House, pp. 19–21.

Varbanets T. V. (2016), Electronic Game Names and their Functions: Opera in Onomastica, Vol. 19, pp. 24–31.

Varbanets T. V. (2017), Motivation of English Electronic Game Names: Ternopyl National Pedagogical University Scientific Journal. Series: Linguistics, Vol. 1 (27), pp. 50–53.

Varbanets T. V. (2016), Virtual Game World Onomastics: Language, Vol. 26, pp.61–66.

Galichkina E. N. (2001), Peculiarities of Computer English and Russian Discourse (based on online conference genre), Thesis, Astrachan, 212 p.

Ginzburg R. Z. (1979), English Lexicology, Moscow, Vyshaya Shkola, 269 p.

Dudoladova O. V. (2008), Internet Discourse as a Special Type of Discourse: Kharkiv National University Scientific Journal, Vol. 837, pp. 74–78.

Kaptyurova V. V. (2014), Pragmatic Principles of Forming Messages in Social Networks and Microblogs (based on the English Language), Thesis, Kyiv, 235 p.

Karpenko M. Yu. (2017), The Onymic Space of the Internet, Odesa, KP OMD, 195 p.

Rekonvald N. V. (2008), English Chat as a Kind of Computer-Mediated Communication (Pragmatic Linguistic Research), Thesis, Odesa, 267 p.

Saussure F. (1999), A Course in General Linguistics, Ekaterinburg, Ural University Publishing, 432 p.

Torchinsky M. M. (2010), Structure, Typology and Functions of Personal

Names in the Ukrainian Language, Thesis, Kyiv, 502 p.

Torchinsky M. M. (2010), Structure, Typology and Functions of Personal

Names in the Ukrainian Language, Thesis Abstract, Kyiv, 27 p.

Yartseva V. N. (1998), Linguistics. Big Encyclopedical Dictionary, Moscow, Big

Russian Encyclopedia, 685 p.

Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/

Crystal D. (2006) Language and the Internet, New York, Cambridge University Press, 304 p.

Crystal D. (1987) The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambdidge,

Cambridge University Press, 472 p.

Global Computer Ownership | Pew Research Center, http://www.pewglobal.

org/2015/03/19/internet-seen-as-positive-influence-on-education-but-negative-influence-on-morality-in-emerging-and-developing-nations/technologyreport-15/

Number of Internet Users (2016) — Internet Live Stats, http://www.internetlivestats.com/internet-users/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арнольд И . В . Лексикология современного английского языка / И. В . Арнольд. — М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1959. — 351 с.

Арнольд И . В . Лексикология современного английского языка [3-е изд.] /И. В. Арнольд. — М.: Высшая школа, 1986. — 295 с.

Варбанець Т . В . Аспекти мотивації віртуалміфонімів / Т. В . Варбанець //Матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції «Актуальні напрями сучасної філології». — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. — С. 19–21.

Варбанець Т. В. Віртуалміфоніми та їх функції / Т. В. Варбанець // Записки з ономастики. — 2016. — № 19. — С. 24–31.

Варбанець Т . В. Мотивація англомовних віртуалміфонімів / Т. В. Варбанець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. — 2017. — Вип. 1 (27). — С. 50–53.

Варбанець Т . В. Онімія віртуальних світів електронних ігор / Т. В. Варбанець // Мова. — 2016. — № 26. — С. 61–66.

Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском
и русском языках (на материале жанра компьютерных конференций) :
дисс. … канд. филол. наук: 10.02.20 / Е. Н. Галичкина. — Астрахань,
2001. — 212 с.

Гинзбург Р. З. Лексикология английского языка / Р. З. Гинзбург, С. С. Хидекель, Г. Ю. Князева, А. А. Санкин. — М. : Высшая школа, 1979. — 269 с.

Дудоладова О. В. Інтернет-дискурс як особливий тип дискурсу / О. В. Дудоладова // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — 2008. — № 837. — С. 74–78.

Каптюрова В. В. Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови) : дис. …канд. філол. наук: 10.02.04 / В. В. Каптюрова. — К., 2014. — 235 с.

Карпенко М. Ю. Онімний простір Інтернету / М. Ю. Карпенко. — Одеса :
КП ОМД, 2017. — 195 с.

Реконвальд Н . В. Англоязычный чат как разновидность компьютерно-
опосредованной коммуникации (прагмалингвистическое исследование) : дис. … канд. філол. наук: спец: 10.02.04 / Н. В. Реконвальд. — Одеса,
2008. — 267 с.

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр. — Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 1999. — 432 с.

Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : дис. … д-ра філол. наук: 10.02.01 / М. М. Торчинський. — К., 2010. — 502 с.

Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 /М. М. Торчинський. — К., 2010. — 27 с.

Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н . Ярцева — 2-е изд. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. — 685 с.

Cambridge Dictionary // Режим доступу: http://dictionary.cambridge.org/

Crystal D. Language and the Internet / D. Crystal. — 2nd ed. — NY : CUP,
2006. — 304 p.

Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language / D. Crystal. — Cambdidge: Cambridge University Press, 1987. — 472 p.

Global Computer Ownership | Pew Research Center // Режим доступу: http://www.pewglobal.org/2015/03/19/internet-seen-as-positive-influence-on-education-but-negative-influence-on-morality-in-emerging-and-developing-nations/technology-report-15/

Number of Internet Users (2016) — Internet Live Stats // Режим доступу:
http://www.internetlivestats.com/internet-users/.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373