Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

До друку приймаються статті оформлені за такими вимогами :

Стаття подається без автоматичних переносів слів українською (англійською, російською, німецькою) мовами. Обсяг – не більше 5000 слів (20000 знаків) (сюди не входять таблиці, графіки та список літератури).

Текст статті супроводжується індексом УДК без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю. На наступній строчці подаються ініціали та прізвище автора (Times New Roman 12пт., інтервал – 1) без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю. У наступному рядку – вчене звання, ступінь, назва місця роботи або навчання, телефон,  електронна пошта, ORCID ID (Times New Roman 12пт., інтервал – 1) без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю.

Відцентрована назва публікації друкується великими напівжирними літерами (Times New Roman 14пт.) через рядок.

Через рядок – анотація (1800 знаків) й ключові слова (5–7 слів) українською мовою (кегль – 12 пт., інтервал – 1). Структура анотації має повторювати структуру статті та включати: вступ, мету, методи та матеріали, результати, висновки. В тексті анотації слід застосовувати значущі слова із тексту статті, дотримуватися єдності термінології, не використовувати загальні фрази, не робити посилання на публікації.

Через рядок текст статті у редакторі Microsoft Word 7.0 чи вище; шрифт Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. Статті обсягом від 7 до 20 сторінок повинні мати такі необхідні елементи: 1) вступ (Introduction), мету роботи (Purpose), постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор (Background and Motivations); 2) базу даних, методи та методологію проведення дослідження (Methodology); 3) виклад основного матеріалу дослідження (Results) та 4) обговорення результатів (Discussion), 5) Висновки (Conclusions) із перспективами подальших досліджень у цьому напрямі.  

Посилання на цитовані та згадувані праці виконуються у круглих дужках у АРА форматі: напр., (Іваненко, 2011; Іваненко & Петренко, 2015; Smith, Grimm & Shell, 2017); (Іваненко, 2011: 9) – одне однотомне джерело з конкретизацією сторінок, на яких представлено цитований або згадуваний матеріал.

У наступному рядку після тексту статті з абзацу напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У наступному рядку друкується список літератури, оформлений за вимогами ВАК України (розмір кегля – 12).

Після списку використаної літератури через один рядок розміщуються References, список використаної літератури англійською мовою з використання APA Referencing Style (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples). Найбільш поширені англомовні посилання, відповідно до яких здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, Vol. 10(2), 49-53.

УВАГА! Україномовні й російськомовні джерела необхідно транслітерувати. Аби уникнути помилок, слід користуватися окремими системами для кожної мови: для української – “Публічною системою транслітерації українського алфавіту латиницею” (http://ukrlit.org/transliteratsiia), а для російської – ТРАНСЛИТ СС (https://translit.cc).

Після References через один рядок розміщується анотація й ключові слова англійською й російською мовами (відповідні до української анотації і ключових слів); шрифт Times New Roman; інтервал – 1; кегль – 12.

Стаття має бути ретельно вичитаною. Одноосібні матеріали професорів, докторів наук друкуються безкоштовно.

Увага! Матеріали, подані та оформлені без дотримання вимог, без надання копії квитанції про сплату редколегією не розглядаються!

Увага! Редколегія здійснює перевірку статті на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат!!!

На адресу редколегії (elena_karpenko@ukr.net; anntkachenko1@gmail.com) обв’язково  надсилається заархівована папка (назва папки співпадає з прізвищем автора) з наступними файлами:

- файл з назвою «Прізвище автора_стаття» (напр., І. І. Іванов_стаття. doc), що містить текст статті;

- файл з назвою «Прізвище автора_відомості» (напр., І. І. Іванов_відомості.doc), що містить наступну інформацію: прізвище, ім’я, по-батькові автора, назву статті, місце роботи і посаду, контактний телефон, електронну адресу;

- файл з назвою «Прізвище автора_оплата» (напр., І. І. Іванов_оплата.jpg), що містить відскановану копію (або фотокопію) квитанції про оплату вартості публікації;

- файл з назвою «Прізвище автора_рецензія» (напр., І. І. Іванов_рецензія.doc), що містить рекомендацію статті до друку (за відсутності наукового ступеня у автора статті).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.