DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133867

ДИНАМІКА ЧАСТОТНОГО ДЕСЯТКА ЧОЛОВІЧИХ ІМЕН УЖГОРОДА ВПРОДОВЖ ХХ СТОЛІТТЯ

Ivanna Sholia

Анотація


У статті досліджуються чоловічі особові імена ужгородців протягом ХХ століття. Серед 29 онімів, що функціонували у першому десятку іменника в різні періоди, виділено 10 найстійкіших, які за кількістю носіїв утворюють частотний десяток чоловічих імен Ужгорода впродовж досліджуваного періоду. Вказуються причини, що впливали на оновлення і розширення асортименту найуживаніших імен. Наукова новизна полягає в тому, що вперше охарактеризовано динаміку найуживаніших чоловічих імен ужгородців. Об’єктом  дослідження є власні особові чоловічі імена, що функціонували у першому десятку впродовж 100 років. Предметом дослідження є їх динаміка протягом століття. При дослідженні використовуємо методику хронологічних зрізів, запропоновану В.Д. Бондалетовим. Сумуючи вищезазначене, можемо відмітити, що серед найуживаніших чоловічих імен м. Ужгорода впродовж досліджуваного періоду найчастіше на першому місці перебувало всього три імені: Олександр, Йосип/Йосиф і Yános/Іван. Практична цінність дослідження полягає в тому, що наведений матеріал може бути використаний при укладанні повного словника особових імен українців, їх можна застосувати в практиці найменування, а також - при підготовці навчальних посібників і лекційних курсів з української ономастики. У результаті розвідки було встановлено, що частотний десяток найуживаніших чоловічих імен обслуговує 40,2% (3632) новонароджених, що становить 1,7 % від загальної кількості онімів чоловічого іменника́ ужгородців ХХ ст.

Ключові слова


частотний десяток; найуживаніші імена; іменник; хронологічний зріз; статистична група

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondaletov V. D. (1983) The Russian Onomastics: Textbook, Moscow, 224 p.

Buga T. V. (2010) The Dynamics of Personal Names in Central Donetsk Region (late 19th century — early 20th century): thesis to earn a degree of the Candidate of Philological Sciences, 20 p.

Karpenko Y. (2007) The Dynamics of Ukrainian Personal Names (Chernivtsi

University Scientific Digest): Chernivtsi, Issue 356–359, Slavic Philology — pp. 285–289.

Kasim Y. Y. (1995) The Name Vocabulary of Ukrainian Population In Odessa Region From The Latter Half of the 19th Century to the 1980s: dissertation, the Candidate of Philological Sciences, Odessa, 20 p.

Kravchenko G. V. (2000) The Dynamics of Ukrainian Name Vocabulary of Donetsk City from the 1890-s to the 1990s: dissertation, the Candidate of Philological Sciences: Donetsk, 325 p.

Medvedieva O. Y. (2001) The Dynamics of Personal Names of Ukrainians Near the Danube Region: Based on the Data from Kiliya and Bolhrad Regions of Odessa Region: dissertation, the Candidate of Philological Sciences, 213 p.

Medvid-Pakhomova S. M. (1999) On Anthroponymic Fashion : The Onomastic Notes, April, pp. 3–8.

Svystun N. О. (2006) The Dynamics of Anthroponymicon of Ternopil in the

–20th Centuries: dissertation, the Candidate of Philological Sciences, Chernivtsi, 197 p.

Skoruk І. D. (1999) The Dynamics of Anthroponymicon of Lutsk in the 20th

Century: dissertation, the Candidate of Philological Sciences, Кiev, 180 p.

Chornous О. V. (2009) The Dynamics of Male Personal Names in Kirovohrad in the 20th Century (most commonly used names): The Onomastic Notes: The Scientific Collective Works, Odessa, pp. 11–19.

Chuchka P. P. (2008) Anthroponymics of Transcarpathia: monography, Uzhhorod, 671 p.

Sholia I. S. (2015) The Motives of Choosing Personal Names of Uzhhorod Citizens In the Latter Half of the 20th Century (Male Names): The Onomastic Notes. The Scientific Collective Works, Odessa, pp. 767–775.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондалетов В. Д. Русская ономастика: [учеб. пособие] / В. Д. Бондалетов. — М.: Просвещение, 1983. — 224 с.

Буга Т. В. Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець XIX — початок XX ст.): автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Тетяна Володимирівна Буга; Донец. нац. н-т. — Донецьк, 2010. — 20 с.

Карпенко Ю. Динаміка українських особових імен / Ю. Карпенко // Науковий вісник Чернівецького університету. — Чернівці, 2007. — Вип. 356–359. Слов’янська філологія. — С. 285–289.

Касим Е. Ю. Именник украинского населения Одещины со второй половины XIX по 80-е гг. XX в. : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / Е. Ю. Касим. — Одесса, 1995. — 208 с.

Кравченко Г. В. Динамiка українського iменника м. Донецька з 1890 по
1990-i роки : дис. … канд. фiлол. наук : 10.02.01 / Г. В. Кравченко. — Донецьк, 2000. — 325 с.

Медведєва О . Ю. Динаміка особових імен мешканців українського Придунав’я : на матеріалі Кілійського та Болградського районів Одеської
області : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Ю. Медведєва. — Ізмаїл, 2001. — 213 с.

Медвідь-Пахомова С . М. Про антропонімічну моду / С. М. Медвідь-Пахомова // Записки з ономастики. — 04/1999. — Вип.2. — С. 3–8.

Свистун Н. О. Динаміка антропонімікону м. Тернопіль ХІХ — ХХ ст. : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Н. О. Свистун. — Чернівці, 2006. — 197 с.

Скорук І. Д. Динаміка антропонімікону м. Луцька в XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / І. Д. Скорук. — К., 1999. — 180 с.

Чорноус О. В. Динаміка чоловічих особових імен м. Кіровограда у ХХ столітті (найуживаніші імена) // Записки з ономастики : зб. наук. праць / [редкол.: Ю. О. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2009. — Вип. 12 — С. 11–19.

Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття: монографія / П. П. Чучка. — Ужгород: ТОВ «Папірус», 2008. — 671с.

Шоля І. С. Мотиви вибору особових імен ужгородців у другій половині ХХ століття (чоловічі імена) // Записки з ономастики. збір. наук. праць. — Одеса, 2015. — Вип. 18. — С 767–775.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373