DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133866

ВІДОНІМНІ МІКРОТОПОНІМИ СЕЛИЩ ЩЕРБИНІВКА І ПЕТРІВКА МІСТА ТОРЕЦЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Liubomyr Sehin

Анотація


У статті досліджено відонімні мікротопоніми селищ Щербинівка і Павлівка міста Торецька Донецької області. Мета статті – здійснити аналіз твірної бази мікротопонімів. Об’єктом нашої уваги є відонімні мікротопоніми селищ Щербинівка і Петрівка міста Торецька Донецької області. Предметом дослідження є лексико-семантичні особливості лексичної бази сучасних мікротопонімів селищ Щербинівка та Петрівка. Описовий метод і методи аналізу та систематизації були використані в роботі. Практична цінність роботи полягає у тому, що зібраний і систематизований фактичний матеріал може бути використаний при укладанні словника мікротопонімів Донеччини. Здобутки праці слугуватимуть основою для проведення краєзнавчих гуртків у школі, спецкурсів і спецсемінарів на філологічних факультетах університетів. У ході дослідження схарактеризовано історію формування зазначених онімів, з’ясовано, що відонімні мікротопоніми представлені відіменними мікротопонімами (Глібове, Петровський, Нижня Ганнівка, Середня Ганнівка, Верхня Ганнівка), відпрізвищевими і відпрізвиськовими назвами (Брянцеве, Каширівкою, Сопільняковий, Легейдове, Щурове, Пирогово, Британський, За Сапатчихою), відмакротопонімними (Польща) та відойконімними (Кракова, Петровські) онімами. У межах відантропонімних мікротоонімів значно частіше зустрічаються оніми, мотивовані прізвищами, що зумовлено тим, що вони були конкретнішим виразником позначення особи, якій належав об’єкт. Поодинокими прикладами представлені мікротопоніми, мотивовані макротопонімами та ойконімами.

Ключові слова


мікротопонім; онім; антропонім; лексико-семантичні групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Banoji V. F. (2014) Transcarpathian microtoponyms of the Uzh river basin, motivated es of nomination of microtoponyms

of sout-heast Podillya: Scientific Bulletin of Chernivtsi University:

a collection of scientific works, Chernivci, Vol. 354–355, pp. 154–159.

Karpenko M. Anthroponym-derived microtoponyms of the Kremenets district of the Ternopil region: Scientific Bulletin of Chernivtsi University: a collection of scientific works, Chernivci, Vol. 354–355, pp. 167–172.

Lisniak N. I. (2004) Microtoponomy of West Podillya: synopsis of PhD thesis (Philology) 10.02.01– Ukrainian language, K., 20 p.

Liashenko R. O. (2008) Microtoponomy of Kirovohrad: synopsis of PhD thesis (Philology) 10.02.01– Ukrainian language, Kharkiv, 19 p.

Mykhalchuk O. I. (1998) Microtoponomy of Podhiria: synopsis of PhD thesis (Philology) 10.02.01– Ukrainian language, K., 20 p.

Otin Je. S. (2014) The origin of geographical names of Donbass, Doneck, 199 p.

Otin Je. S. (2013) Toponymy of the Donetsk region, Doneck, 118 p.

Pavlenko S. O. (2013) Microtoponyms of Chernihiv-Siverschyna, Chernigiv, 600 p.

Pura Ja. O. (1990) The origin of the names of the territorial micro-objects of the Rivne region, Rivne, 209 p.

Sokil N. (2005) Onym-derived microtoponyms of Skolivshchyna: Scientific notes of Ternopil NPU. Series: Linguistics, Ternopil, Vol. 1, pp. 117–128.

Superanskaja A. V. (1984) What is toponymy?, M., 182 p.

Cherepanova Je. A. (1984) Microtoponymy of the Chernihiv-Sumy Polissya, Sumy, 456 p.

Janko M. T. (1998 Toponymic Dictionary of Ukraine: Dictionary-Reference book, K., 432 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баньоі В. Ф. Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа, мотивовані антропонімами / В. Ф. Баньоі // Одеський лінгвістичний вісник. — Одеса, 2014. — Вип. 4. — С. 8–13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
olinv_2014_4_5.

Заінчковська О. Із спостережень над типами номінації мікротопонімів південно-східного Поділля / О. Заінчиковська // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. — Чернівці: Рута, 2007. — Вип. 354–355. Серія «Слов’янська філологія». — С. 154–159.

Карпенко М. Відантропонімні мікротопоніми Кременецького району Тернопільської області / М. Карпенко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. — Вип. 354–355. Слов’янська філологія. — Чернівці : Рута, 2007. — С. 167–172.

Лісняк Н. І. Мікротопонімія Західного Поділля: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Н. І. Лісняк. — К., 2004. — 20 с.

Ляшенко Р. О. Мікротопонімія Кіровограда : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Р. О. Ляшенко. — Харків, 2008. — 19 с.

Михальчук О. І. Мікротопонімія Підгір’я : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / О. І. Михальчук. — Київ, 1998. — 20 с.

Отин Е. С. Происхождение географических названий Донбасса / Е. С. Отин. — Донецк: Юго-Восток, 2014. — 199 с.

Отин Е. С. Топонимия Донетчины / Е. С. Отин. — Донецк: Юго-Восток, 2013. – 118 с.

Павленко С. О. Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини / С. О. Павленко. — Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2013. — 600 с.

Пура Я. О. Походження назв територіальних мікрооб’єктів Рівненщини /
Я. О. Пура. — Рівне, 1990. — 209 с.

Сокіл Н. Відонімні мікротопоніми Сколівщини / Н. Сокіл // Наукові записки Тернопільського НПУ. Серія: Мовознавство. — Тернопіль, 2005. — Вип. 1(13). — С. 117–128.

Суперанская А. В. Что такое топонимика? / А. В. Суперанская. — М.: Наука, 1984. — 182 с.

Черепанова Е. А. Микротопонимия Черниговско-Сумского Полесья / Е. А. Черепанова. — Сумы, 1984. — 456 с.

Янко М. Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник / М. Т. Янко. — К.: Знання, 1998. — 432 с.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373