DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133860

ПРОСТОРОВА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА У «ПОВІСТІ ВРЕМЯНИХ ЛІТ»

Alexandra Niemirovskaja

Анотація


У статті досліджуються лексичні засоби створення художнього хронотопу в жанрі історичної прози. Об’єкт дослідження – лексичний масив «Повісті врем’яних літ», предмет -  топонімічний простір і безонімні просторові номінації відомого давньоруського літопису. Проаналізовано особливості побудови просторової домінанти, зумовлені картиною епохи, духом часу, авторською концепцією. Мета статті – продемонструвати діапазон уживання, особливості функціонування і стилістичну роль просторової лексичної парадигми. Компоненти парадигми пов’язані з темою, ідеєю, авторською концепцією твору; вони виконують текстоутворюючу, хронотопічну, експресивну функції, ілюструють широкий спектр образних та експресивних трансформацій, а також тісну взаємодію з іншими лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами. В роботі використано статистичний, описовий методи, метод систематизації. Результати дослідження функціонування просторової лексичної парадигми у «Повісті врем’яних літ» демонструють її прагматичну спрямованість у контексті твору, свідчать про наявність значного конотативного потенціалу з активованим стилістичним, експресивним компонентом, що максимально поглиблює експресію компонентів парадигми та їхнє значення для створення художнього хронотопу. Основний висновок полягає в тому, що саме історичний жанр підпорядковується законам реалістичного письма, і це зумовлює використання реального топонімікону і реальних безонімних просторових номінацій з метою правдивого відтворення історичної правди.


Ключові слова


топонім; безонімні просторові номінації; просторова лексична парадигма; художній простір; художній хронотоп

Повний текст:

PDF

Посилання


Gey N. K. (1975), Time and space in structure of work of art: Context-1974: Literary and critical research, Moskow, Nauka, pp. 213–228.

Gukova L. N., Fomina L. F. (2008), Polyaspectual description of toponyms in A. Pushkin’s creative heritage: Dictionary, Odessa, Astroprint, 392 p.

Jerysh L. O. (2008), Spatial and temporal limit of existence of onym units: Antology of poetonimological conception, Vol.1, Donetsk, pp.219–228.

Kardashuk O. V. (2005), Manner of expressing the category of space in work of literature: Transactions by general linguistic: Collected scientific articles, Odessa, pp.78–84.

Marunich I. I. (1994), Toponyms in style of writer: Author’s thesis, Kyiv, 20 p.

Story of temporal years (2005), Kharkov: Folio, 317 p.

Slyshkin G. G. (2004), Lingual and cultural concept as the system Formation: Bulletin VGU, Vol. 131, pp.29–34.

Fonyakova O. I. (1990), Proper names in artistic text: a textbook, Leningrad, 103 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гей Н. К. Время и пространство в структуре произведения / Н. К. Гей // Контекст-1974: Литературно-критические исследования. — М.: Наука, 1975. — С.213–228.

Гукова Л. Н., Фомина Л. Ф. Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина: Словарь / Л. Н. Гукова, Л. Ф. Фомина. — Одесса: Астропринт, 2008. — 392 с.

Єриш Л. О . Просторово-часова рамка існування онімних одиниць у тексті / Л. О. Єриш // Антология поэтонимологической мысли / отв. ред. Е. С. Отин; подгот. текста В. М. Калинкин. — Донецк: Юго-Восток, 2008. — Т. 1: В. Н. Михайлов: Избранное. Михайловские чтения 2007–2008. — С.219–228.

Кардашук О. В. Засоби вираження категорії простору в художньому творі / О. В. Кардашук // Записки з загальної лінгвістики: зб. наук. праць. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. — Вип. 6. — С.78–84.

Марунич І. І. Топоніми в ідіостилі письменника: АКД / І. І. Марунич. — К., 1994. — 20 с.

Повість врем’яних літ / Худож.-оформлювач А. С. Ленчик. — Харків: Фоліо, 2005. — 317 с.

Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как системное образование / Г. Г. Слышкин // Вестник ВГУ. — 2004. — № 131. — С.29–34.

Фонякова О. И. Имя собственное в художественном тексте: учебн. пособие / О. И. Фонякова. — Л., 1990. — 103 с.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373