DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133859

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ФУНКЦІЯ ТОПОНІМІВ У РЕКЛАМІ ЛІКІВ

Svetlana Nasakina

Анотація


У статті порушується проблема функціонування топонімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Метою нашої розвідки є дослідження топонімії у рекламних текстах крізь  призму виконуваних топонімами функцій . Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 1)визначення   функцій топонімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів; 2)  аналіз особливостей інформаційно-рекламної функції в досліджуваному матеріалі. Розглянуто роль власних назв в рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Доведено, що топоніми є важливим інформаційним джерелом, що сприяє розкриттю ідеї рекламного тексту. Створена досить умовно класифікація топонімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів, згідно якій представлені наступні групи: 1) хороніми; 2) ойконіми; 3) урбаноніми; 4) ороніми; 5) гідроніми.  Виділено  також номінативну, інформаційно-рекламну, сугестивну функції топонімів у дослідженому матеріалі.


Ключові слова


топонім; власні назви; фармацевтичні препарати; рекламні тексти; функції власних назв; інформаційно-рекламна функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Ayzenshteyn K. A. (1902) How to advertise with success. A desktop guide for business people with samples of skillful and justified advertisements, SPb.: Fortuna dlya vsekh, 110 р.

Buchko Dmitro, Tkachova Natalіa(2012) Dictionary of Ukrainian Onomastic

Terminology, Kharkiv, Ranok-NT,256 p.

Grushevska Yu. A. Proper names in n advertising text: linguistic and functional aspects: Thesis, Dnipropetrovsk, 232 p.

Karpenko O. Ju. (2006), Cognitive onomastics as the direction of proper names knowing, Abstract, Kyiv, 33 p.

Karpenko Yu. A. (2008), Specificity of the proper name in language and speech: Lіteraturna onomastika: the collection of articles, Odesa, pp. 221–235.

Kirpicheva O. V(2009),. Onomastics of the advertising text: Thesis, Volgograd, 222 p.

Kryukova I. V. (2004), Advertising name: from image to precedence: Thesis, Volgograd, 360 p.

Kudyba S. M. (2008), Functional potential of allusive proper names in advertising texts (on the material of English, Ukrainian and Russian advertisements), Abstract, Lviv, 24 p.

Superanskaya A. V. (1973), General theory of the proper name,

Moscow,Nauka,368.

Perreault W. D. (1996), Basic Marketing: a global managerial approach, Hill, 1996. — 829 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айзенштейн К. А. Как рекламировать с успехом. Настольное руководство для деловых людей с образцами умелых и оправдавшихся реклам / К. А. Айзенштейн. — СПб.: Фортуна для всех, 1902. — 110с.

Бучко Дмитро, Ткачова Наталія. Словник української ономастичної термінології / [уклад.Бучко Д. Г., Ткачова Н. В.]. — Х.: Ранок-НТ, 2012. — 256 с.

Грушевська Ю. А. Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 / Ю. А. Грушевська. — Дніпропетровськ, 2005. — 232с.

Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних
назв : автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.15 / О. Ю. Карпенко. — К., 2006. — 33 с.

Карпенко Ю. А. Специфика имени собственного в языке и речи /
Ю. А. Карпенко // Літературна ономастика: збірник статей. — Одеса :
Астропринт, 2008. — С.221–235.

Кирпичева О. В. Ономастикон рекламного текста : дис. ... канд. филол.
наук: 10.92.19 / О. В. Кирпичева. — Волгоград, 2009. — 222 с.

Крюкова И. В. Рекламное имя: от изображения до прецендентности: дис. … д-ра. филол.наук : 10.02.19 / И. В. Крюкова. — Волгоград, 2004. —
360 с.

Кудиба С. М. Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської реклами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / С. М. Кудиба. — Львів, 2008. — 24 с.

Суперанская А . В . О бщая теория имени собственного / А. В . Суперанская. — М. : Наука, 1973. — 368 с.

Perreault W. D. Basic Marketing: a global managerial approach / Perreault W. D., McCarthy E. J. — Irwin McGraw — Hill, 1996. — 829 p.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373