DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133857

МІКРОТОПОНІМИ САМБІРСЬКОГО ЦИРКУЛУ НА -ІВК(А) КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

Oksana Mosur

Анотація


У статті розглядаються особливості творення історичної мікротопонімії на   -івк(а) Самбірського циркулу наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Циркул – адміністративно-територіальна одиниця тогочасної Галичини. Територія Самбірського циркулу сьогодні – це 412 населених пунктів (міст, сіл, містечок, хуторів), які займають значну територію Львівської області. Історичні найменування мікрооб’єктів зафіксовані на сторінках Йосифінської (1785–1788) і Францисканської (1819–1820) метрик – перших поземельних кадастрів Галичини. Метою статті є аналіз способів творення та твірних баз мікротопонімікону на -івк(а). Об’єктом дослідження є назви малих географічних об’єктів Самбірського циркулу. Предметом дослідження – найменування на -івк(а). Ми розглядаємо історичну онімію у взаємозв’язку із тогочасною антропонімійною системою. Описовий метод і методи аналізу та систематизації були використані у роботі. Сумуючи вищесказане, можемо підкреслити, що назви мікрооб’єктів досліджуваного типу – кількісно значна група онімів. Практична цінність роботи полягає у поповненні фонду мікротопонімії новими онімними одиницями. У результаті розвідки були встановлені особливості творення назв мікрооб’єктів на -івк(а). Дослідження показало, що цей структурний тип мікротопонімів утворювався суфіксальним, лексико-семантичним способом та за допомогою лексикалізації прийменникових конструкцій. Твірними базами онімів виявилися антропоніми і апелятиви. Встановлено, що суфікс  -івк(а) виконував посесивну функцію при творенні мікротопонімів від прізвищевих назв.


Ключові слова


Йосифінська (1785–1788) метрика; Францисканська (1819–1820) метрика; Самбірський циркул; мікротопонім; суфікс -івк(а)

Повний текст:

PDF

Посилання


Hulyk O. I. (2009) Microtoponymy of Northern part of Lviv region (derivation type -івка): Studies on onomastics and etymology, Kyiv, pp. 22–29.

Humet’ska L. L. (1958) The description of word-formation system of Ukrainian documents of XIV–ХV centuries, Kyiv, 297, [1] p.

P. Pyrozhenko, V. Sivers’ka. (1965) Josyphinska (1785–1788) and Franciscanska (1819–1820) metrics: first cadasters of Galicia. Register of settlements, Kyiv, 353, [2] p.

Kotovych V. (2017) Oyconyms of Ternopil region ending in -ivk(a): linguo-culturological aspect: Proceedings of TNPU, Vol. І (27), pp. 175–183.

Nikonov V. A. (1965) Introduction to toponymic, Moscow, 179 p.

Redko Ju. K. (2007) Dictionary of modern Ukrainian surnames: in 2 volumes, Lviv, 1438 p.

Bilodid I. K. (1970–1980) Dictionary of Ukrainian language: in 11 volumes,

Kyiv.

Triyniak I. I. (2005) Dictionary of Ukrainian names, Kyiv, 508, [1] p.

Farion I. D. (1996) Anthroponymic system of Upper Naddnistrianshchyna in

the end of XVIII–the beginning of ХІХ cc.: (surname onyms): Thesis, Lviv, 22 p.

Khudash M. L. (1977) From the history of Ukrainian anthroponymy, Kyiv,

p.

Chuchka P. P. (2011) Slavic personal names of Ukrainians: historical-etymological dictionary, Uzhhorod, 428, [1] p.

Los’ J. (1925) Polish Grammar: Word formation, Krakow, 336 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гулик О. І. Мікротопонімія Північної Львівщини (дериваційний тип на
-івка) / О. І. Гулик // Студії з ономастики та етимології, 2009 / [редкол. :
В. П. Шульгач (відп. ред.) та ін.] / НАН України, Ін-т укр. мови. — К. :
Довіра, 2009. — С. 22–29.

Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової мови
XIV–ХV ст. / Л. Л. Гумецька. — К. : В-во АН УРСР, 1958. — 297, [1] с.

Йосифінська (1785–1788) і Францисканська (1819–1820) метрики: перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів / [склали: П. Пироженко, В. Сіверська; відповідальний редактор П. Захарчишина]. — К. : Наукова думка, 1965. — 353, [2] с.

Котович В. Ойконіми Тернопільщини на -івк(а): лінгвокультурологічний
аспект / Віра Котович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. — Тернопіль : ТНПУ
ім. В. Гнатюка, 2017. — Вип. І (27). — С. 175–183.

Никонов В . А . Введение в топонимику / В. А . Н иконов. — М. : Наука,
1965. — 179 с.

Редько Ю. К. Словник сучасних українських прізвищ : у двох томах /
Юліан Редько ; Наукове товариство ім. Шевченка. — Львів : [б.в.], 2007. — Т. 1. А–М. — 720 с.; Т. 2. Н–Я. — С. 721–1438.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Інститут мовознавства; за
ред. І. К. Білодіда. — К. : Наукова думка, 1970–1980.

Трійняк І. І. Словник українських імен / І. І. Трійняк ; [відповідальний
редактор І. М. Железняк] ; Національна академія наук України, Інститут
української мови — К. : Довіра, 2005. — 508, [1] с.

Фаріон І. Д. А нтропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця
XVIII–початку ХІХ ст. : (прізвищеві назви) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Ірина Дмитрівна Фаріон ; Львівський державний університет ім. І. Франка. — Львів : [б.в.], 1996. — 22 с.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії / М. Л. Худаш. — К. : Наукова думка, 1977. — 236 с.

Чучка П. П. Слов’янські особові імена українців : історико-етимологічний словник / Павло Чучка ; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». — Ужгород : Ліра, 2011. — 428, [1] с.

Łoś. J. Gramatyka polska. Część II. Słowotwórstwo / Jan Łoś. — Lwów — Warszawa — Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1925. — 336 s.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373