DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133856

КОНЦЕПТ «СМЕРТЬ» У НОВЕЛАХ ГР.ТЮТЮННИКА

Olesia Likhachevа

Анотація


У статті розглядається мотивний аналіз у творчості Гр.Тютюнника. Актуалізується зв’язок мотиву та сюжету. Робиться акцент на екзистенціальному світосприйманні автора. Мета дослідження –  прослідкувати вплив літературної доби на особливості формування та розвиток образу смерті в новелах Гр.Тютюнника. Об’єктом дослідження є ряд танатологічних мотивів (смерть, самогубство тощо) у літературі неореалізму. Предметом дослідження є образ смерті у малій прозі українського письменника Григора Тютюнника. Відповідно до мети були визначені такі завдання: дослідити літературне тло творчості письменника; визначити значення танатологічних образів для літератури доби неореалізму; прослідкувати особливості формування концепту «смерті» у новелах автора. Митців ХХ століття цікавили переважно соціальні передумови смерті або індивідуальні смисложиттєві питання буття, які нерідко передбачають негативне самозаперечення. У прозі Григора Тютюнника мотив смерті з усіма автобіографічними конотаціями виявляється і на рівні тексту, і на рівні підтексту, що дає змогу трактувати цей мотив як центральний у його творах. Архетипні сюжети зі смертями (фізичними, духовними, мораль­ними…) трагічно прозираються і переповнюють повісті Григора Тю­тюнника, де так гостро поставлено письменником одну із найстраш­ніших проблем людства: дитина – і війна, дитина – і смерть.

Ключові слова


концепт; мотив; архетипний сюжет; екзистенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Denisyuk I. (1981), Development of Ukrainian prose XIX — beg. XX cen., Kiev,

High school, 275 p.

Tutunnik Gr. (1984), Works, Ch. 1, Kiev, Youth, 327 p.

Fizer I. (2000), Literature Criticism, Contemporary, No.9, pp. 86–89.

Shestak L. A. (2003), Russian language personality: codes of figurative verbalization of the thesaurus: monograph, Volgograd, The Change, 312 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Денисюк І. Розвиток української прози ХІХ — поч. ХХ ст. / І. Денисюк. —
К. : Вища школа, 1981. — 275 с.

Тютюнник Гр. Твори / Гр. Тютюнник. — К. : Молодь, 1984. — Книга 1. —
327 с.

Фізер І. К ритика літературна / І. Фізер // Сучасність. — 2000. — № 9. —
С. 86–89.

Шестак Л. А. Русская языковая личность: коды образной вербализации
тезауруса : монография / Л. А. Шестак. — Волгоград : Перемена, 2003. —
312 с.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373