DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133855

ДЕАНТРОПОНІМНА АРХАЇЧНА ОЙКОНІМІЯ УКРАЇНИ: ВІДКОМПОЗИТИ. ІІ.

Zorjana Kupchyns’ka

Анотація


Статтю присвячено дослідженню ойконімів України, твірні основи яких є відкомпозитними утвореннями. Метою статті є аналіз деантропонімної архаїчної ойконімії, зокрема відкомпозитних імен. Предмет дослідження –  загальнослов’янські типи (посесивні назви  (на *-jь-, *-inъ,  *ovъ/-evъ), патронімні назви (на *-itji), відродинні назви  (на *-і)). Давні  антропоніми, виокремлені з архаїчної ойконімії,  – додаткове джерело слов’янського антропонімікону. Відкомпозитні власні назви людей, що приховані в ойконімії, свідчать про давність таких онімних утворень, спільне слов’янське походження більшості з них, про загальнослов’янські тенденції у назвотворенні, про спільні ареали не тільки ойконімії, але й антропонімії. Описовий метод і методи аналізу та систематизації були використані в статті. Сумуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що виділені 23 корені (*Na+dija,  *Niga, *Nino, *Radъ, *Ratь//*Retь, *Rostъ//*Rastъ, *Samъ, *Sebĕ//*Sobĕ, *Slavъ//*Slovъ, *Stanъ, *Stojь, *Storzь, *Sudъ, *Swětъ, *Svoj//*Sve, *Jarъ, *Čudo, *Hotь, *Hudъ, *Hvalъ, *Vojь, *Volja, *Volod) і репрезентовані  в архаїчній ойконімії України свідчать про те, що  всі вони є складовими композитних спільнослов’янських імен. Практична цінність статті полягає в тому, що виокремлені власні назви людей із архаїчних типів географічних назв України поповнили загальнослов’янський антропонімікон. У результаті розвідки було встановлено особливливості антропонімії, що виділена з архаїчних ойконімних типів.

Ключові слова


деантропонімна ойконімія; загальнослов’янські типи ойконімів; композити; відкомпозити; антропонімія

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchko D. H. Vidrodynni oykonimy polʹsʹko-ukrayinsʹkoho pohranychchya

/ D. H. Buchko // Visnyk Lʹviv. un-tu. Ser. filoloh. — 2004. — Vyp. 34. —

CH. II. — S. 18–23.

Kupchynsʹka Z. O. Deantroponimna arkhayichna oykonimiya: vidkompozyty

/ Z. O. Kupchynsʹka // Zapysky z onomastyky. — Odesa, 2015. — Vyp.18. — S. 416–434.

Kupchynsʹka Z. O. Deshcho pro metodyku vyokremlennya antroponimiv iz

oykonimiyi. — Visnyk LNU im. I. Franka. Seriya filolohichna. — Vyp. 50. —

S. 409–416.

Kupchynsʹka Z. O. Komponent za- v arkhayichniy oykonimiyi Ukrayiny /

Z. O. Kupchynsʹka // Studia slovakistica. Onomastyka. Toponimika. — Uzhhorod, 2009. — № 10. — S. 252–262.

Kupchynsʹka Z. O. Komponent RAD- v arkhayichniy oykonimiyi Ukrayiny //

Doslidzhennya z leksykolohiyi i hramatyky ukrayinsʹkoyi movy: [Zb. nauk. pr.] / Za red. prof. A. M. Popovsʹkoho. — D.: Vyd-vo DNU, 2013. — Vyp. 14. — S. 49–61.

Kupchynsʹka Z. O. Nomen negativum yak tvirna osnova arkhayichnoho oykonima (nazvy z komponentom ne-). — Studiyi z onomastyky ta etymolohiyi. 2009. — K., 2009. — S. 76–87.

Kupchynsʹkyy O. A. Naydavnishi slovʺyansʹki toponimy Ukrayiny yak dzherelo istoryko-heohrafichnykh doslidzhenʹ. Heohrafichni nazvy na -ychi / O. A. Kupchynsʹkyy. — K. : Nauk. dumka, 1981. — 251 s.

Khudash M. L., Demchuk M. O. Pokhodzhennya ukrayinsʹkykh karpatsʹkykh

i prykarpatsʹkykh nazv naselenykh punktiv (vidantroponimni utvorennya) /

M. L. Khudash, M. O. Demchuk. — K. : Nauk. dumka, 1991. — 266 s.

Shulʹhach V. P. Narysy z praslovʺyansʹkoyi antroponimiyi / V. P. Shulʹhach. K. : Dovira, 2008. — CH. I. — 413 s.

Shulʹhach V. P. Oykonimiya Volyni: etymolohichnyy slovnyk-dovidnyk / P. V. Shulʹhach. — K. : Kyy, 2001. — 189 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бучко Д. Г. Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя
/ Д. Г. Бучко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філолог. — 2004. — Вип. 34. —
Ч. II. — С. 18–23.

Купчинська З. О. Деантропонімна архаїчна ойконімія: відкомпозити /
З. О. Купчинська // Записки з ономастики. — Одеса, 2015. — Вип.18. —
С. 416–434.

Купчинська З. О. Дещо про методику виокремлення антропонімів із
ойконімії / З. О. Купчинська // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія філологічна. — Вип. 50. — С. 409–416.

Купчинська З. О. Компонент за- в архаїчній ойконімії України / З. О. Купчинська // Studia slovakistica. Ономастика. Топоніміка. — Ужгород, 2009. — № 10. — С. 252–262.

Купчинська З. О. Компонент РА Д- в архаїчній ойконімії України /
З. О. Купчинська // Дослідження з лексикології і граматики української
мови: [зб. наук. пр.] / за ред. проф. А. М. Поповського. — Д.: Вид-во ДНУ, 2013. — Вип. 14. — С. 49–61.

Купчинська З. О. Nomen negativum як твірна основа архаїчного ойконіма (назви з компонентом не-) // Студії з ономастики та етимології. — 2009. — К., 2009. — С. 76–87.

Купчинський О. А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело
історико-географічних досліджень. Географічні назви на -ичі / О. А. Купчинський. — К. : Наук. думка, 1981. — 251 с.

Худаш М. Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М. Л. Худаш, М. О. Демчук. — К. : Наук. думка, 1991. — 266 с.

Шульгач В. П. Нариси з праслов’янської антропонімії / В. П. Шульгач. —
К. : Довіра, 2008. — Ч. І. — 413 с.

Шульгач В. П. Ойконімія Волині: етимологічний словник-довідник /
П. В. Шульгач. — К. : Кий, 2001. — 189 с.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373