DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133854

ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ ТІНИ ГАЛЬЯНОВОЇ

Tatiana Krupenova

Анотація


У статті проаналізовано особливості функціонування і стилістичну роль онімів у повісті «Химеросховище» Тіни Гальянової, висвітлено їх роль у побудові художнього твору. Метою статті є аналіз ономастикону творів Тіни Гальянової. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: зафіксувати у повісті усі онімічні назви; описати функціональні особливості онімів у зв’язку з фонетичними, лексико-семантичними, граматичними чинниками текстових структур.  Предметом розгляду даної статті є онімікон повісті «Химеросховище» Тіни Гальянової, його конотативне і функціональне наповнення у художньому дискурсі письменниці. Об’єктом дослідження є семантико-функціональні особливості онімної лексики як компонента художньо-образної системи художнього твору. Мета й матеріал роботи зумовили використання таких методів та прийомів дослідження: відбір і систематизацію контекстів з онімами, їх мовну атрибуцію та інвентаризацію; компонентний аналіз експліцитних та імпліцитних складових семантичної структури власних назв; контекстний аналіз умов функціонування онімів у тексті. Основним методом дослідження є описовий, що дозволило на основі контекстуального аналізу схарактеризувати змістові, стилістичні, естетичні функції власних назв у мовно-художньому континуумі повісті. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що у досліджуваному творі Тіни Гальянової найяскравішою рисою є феєрична ономатворчість.

Ключові слова


власна назва; онім; ономастикон; антропонім; топонім; міфонім

Повний текст:

PDF

Посилання


Sichuk Y. (2011), The Almanac of Contemporary Ukrainian Literature, Lutsk,

Emerald, 200p.

Valentina Galyanova [Electronic resource], Mode of access: http: // avtura.com.ua/ writer / 205

Krupa M. (2005), Linguistic analysis of artistic text, Ternopil, 416 p.

Skladzdra O. (2010), Literary-artistic onomastics as a subject of research in high school: Visnyk of Lviv National University, Vol. 50, pp. 355–360.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Альманах сучасної української літератури / [гол. ред. Юрій Сичук]. —
Луцьк: «Смарагд», 2011. — 200 с.

Валентина Гальянова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
avtura.com.ua/ writer /205/

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. — Тернопіль, 2005. — 416 с.

Сколоздра О. Літературно-художня ономастика як предмет дослідження
у вищій школі / Олеся Сколоздра // Вісник Львівськ

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373