DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133851

РОЗПОДІЛ САЙТОНІМІВ-КОМПОЗИТІВ ЗА КОМПОНЕНТАМИ-КОНСТИТУЕНТАМИ

Maksym Karpenko

Анотація


В статті окреслено деякі особливості лексичного складу власних назв на позначення веб-сайтів. Об’єктом дослідження є сайтоніми – власні назви, що номінують складники Інтернету – сайти. Предметом дослідження є онімний простір Інтернету, який має власну специфіку через унікальність досліджуваних онімів. Матеріалом дослідження послугувала вибірка найчастіше відвідуваних сайтонімів обсягом у 1000 позицій, зроблена на основі списку найпопулярніших сайтів, який формується сервером компанії Alexa Internet, Inc.

Виявлено загальні тенденції в номінації складених назв, що номінують сайтоніми різних функціональних зон: комунікативної, інформаційної, комерційної, рекреаційної, освітньої, файлообмінної, а також сайтонімів, які слугують назвами дорвеям. Найчастіше уживаною словотвірною моделлю, за допомогою якою творяться назви вебсайтів є словоскладання. В даній статті було виокремлено найуживаніші лексеми, що входять в склад складних за структурою сайтонімів, та зроблено спробу розтлумачити їх вибір з куту зору функціональної навантаженості сайта. Наша розвідка показує, що найчастіше уживаними компонентами сайтонімів-композитів є лексеми на позначення тематики сайту та патронімічні елементи, тобто лексеми, основним призначенням яких є категоризація сайту.


Ключові слова


сайтонім; Інтернет-дискурс; ономастика; Інтернет- ономастика

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpenko M. Yu. (2016), The Onymic Space of the Internet (on the Basis of

English Site Names), Thesis. Odesa, 251 p.

Karpenko M. Yu. (2012), Distribution of English Site Names According To Site

Functions: New Philology, Vol. 51, Zaporizhia, pp. 78–82.

Karpenko M. Yu. (2014), Word-Building Classification of English Site Names: Kyrovohrad National Pedagogical Vynnychenko University Scientific Journal,

Linguistic Series, Vol. 130, pp. 496–502.

Karpenko M. Yu. (2013), Structural Classification of English Site Names: Opera

in Onomastica, Vol. 16, pp. 60–72.

Karpenko M. Yu. (2015), Structural Peculiarities of English Site Names, Writings in Romance-Germanic Philology, Vol. 2 (35), pp. 89–95.

Crystal D. (2006) Language and the Internet, New York, CUP, 304 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпенко М. Ю. Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних
сайтонімів) : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / М. Ю. Карпенко. — Одеса, 2016. — 251 с.

Карпенко М. Ю. Розподіл англомовних сайтонімів за функціональними
зонами / М. Ю. Карпенко // Нова філологія. — Вип. 51. — Запоріжжя:
ЗНУ, 2012. — С. 78–82.

Карпенко М. Ю. Словотвірна класифікація сайтонімів англомовного сектора Інтернету / М. Ю. К арпенко // Наукові записки КДПУ ім. В. В инниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — 2014. — № 130. — С.496–502.

Карпенко М. Ю. Структурна класифікація сайтонімів / М. Ю. Карпенко
// Записки з ономастики. — 2013. — № 16. — С. 60–72.

Карпенко М. Ю. С труктурні особливості сайтонімів англомовного сектору Інтернету / М. Ю. Карпенко // Записки з романо-германської філології. — 2015. — № 2 (35). — 89–95.

Crystal D. Language and the Internet / D. Crystal. — 2nd ed. — NY: CUP,
2006. — 304 p.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373