DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133849

ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ЕРГОНІМІВ (на матеріалі української, англійської та російської мов)

Yuliia Didur

Анотація


У статті розглядаються особливості функціонування ергонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі. Останнім часом виникла потреба дослідження власних назв на позначення груп людей – ергонімів. На першому етапі дослідження було здійснено аналіз еволюції терміна ергонім, запропоновано уточнення до створення і функціонування ергонімної термінології, а також розроблено денотатно-номінативну класифікацію ергонімної лексики. На другому етапі було висвітлено структурні особливості ергонімів, проаналізовано мотиваційну структуру ергоніміконів м. Києва, Лондона та Москви, а також з’ясовано шляхи походження ергонімів. На третьому етапі дослідження було проведено вільний асоціативний експеримент, систематизовано, класифіковано й описано результати експерименту, а також встановлено структуру асоціативного поля ергонімів української, англійської та російської мов. Мета дослідження полягає у визначенні лінгвістичної природи ергонімів, їх системному описі за денотатно-номінативним, структурним, мотиваційним, генетичним характером, а також в актуалізації механізмів їх концептуалізації, категоризації та фреймування у ментальному лексиконі. Об’єктом дослідження є власні назви на позначення груп людей в українській, англійській та російській мовах. Предметом дослідження є структурно-семантичні, мотиваційні, генетичні та когнітивні особливості ергонімів в українській, англійській та російській мовах. Матеріалом дослідження є 3000 ергонімів, обраних з інформаційних та рекламних матеріалів друкованих та електронних ЗМІ, а також результати вільного асоціативного експерименту загальною кількістю 2904 реалізації. У результаті розвідки ергоніми були розділені на 6 класів за їх провідною функцією; за структурою ергоніми були розділені на однокомпонентні, двокомпонентні та багатокомпонентні; дослідження мотиваційної структури ергоніміконів дозволило виокремити 12 класів ергонімів з огляду на природу їх мотивованості; аналіз результатів опитування респондентів дозволив виокремити 9 різних типів реакцій на стимули-ергоніми.


Ключові слова


когнітивна ономастика; ергонім; денотатно-номінативна класифікація; мотиваційна структура ергонімікону; шляхи походження ергонімів; вільний асоціативний експеримент; структура асоціативного поля ергонімів

Повний текст:

PDF

Посилання


Beley O. O. (1999), Modern Ukrainian ergonyms: proper names of enterprises: monograph, Uzhgorod, 111 p.

Bondaletov V. D. (1983), Russian Onomastics: a textbook, Moscow, 224 p.

Karpenko Yu. A. (1988), Modern Development of the Russian Onomastic System: the collection of scientific thesis, Vol. 20, Kyiv, pp. 5–14.

Kozlov R. I. (2001), Modern ergourbonyms in urban toponymic system: Proceedings of Ural State University, Vol. 20, Ural, pp. 26–34.

Koporskiy S. A. (1969), About lexico-semantic peculiarities of proper names

(based on cinema theatre names): thesis, Moscow, pp. 24–30.

Mezenko A. M. (1991), Belarus urbanonyms: dissertation abstract, Minsk,

p.

Sidorenko E. N. (2013), Nomination processes in polylingual ergonymy of the city of Donetsk: dissertation, Donetsk, 210 p.

Taranenko O. O. (2007), Motivation: encyclopedia, Kyiv, pp. 401–402.

Torchynskiy M. M. (2010), Ukrainian Onomastics: a textbook, Kyiv, 238 p.

Shestakova S. O. (2002), Lexico-semantic innovations in the system of Ukrainian nomination: dissertation, Kharkiv, 241 p.

Croft W. (2004), Cognitive Linguistics, Cambridge, CUP, 356 p.

Langacker Ronald W. (1991), Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar, N.Y., Mouton de Gruyter, 395 p.

Latino-Russian Dictionary, URL: http://linguaeterna.com.

Podolska N. V. (1988), The dictionary of Russian onomastic terminology, Moscow, 189 p.

Evans V. (2007), Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 239 p., URL: http://www.vyvevans.net/GLOSSARY.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белей О. О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття : [монографія] / Олег Омелянович Белей. — Ужгород : Закарпаття, 1999. — 111 с.

Бондалетов В. Д. Русская ономастика : [учеб. пособ. для студентов] /
В. Д. Бондалетов. — М. : Просвещение, 1983. — 224 с.

Карпенко Ю. А. Современное развитие русской ономастической системы
/ Ю. А. Карпенко // Актуальные вопросы русской ономастики : [сборник
науч. трудов] / под ред. Ю. А. Карпенко. — К. : УМК ВО, 1988. — С. 5–14.

Козлов Р. И. Современные эргоурбонимы в городской топонимической
системе / Роман Игоревич Козлов // Известия Уральского государственного университета. — Урал : УрФУ, 2001. — № 20. — С. 26–34.

Копорский С. А. О лексико-семантических особенностях наименований
(названия кинотеатров) / С. А. Копорский // Мысли о современном русском языке. — М. : Просвещение, 1969. — С. 24–30.

Мезенко А. М. Урбанонимия Белоруссии : автореф. дис. ... д-ра. филол.
наук : 10.02.01 / А. М. Мезенко. — Минск : Университетское, 1991. — 35 с.

Сидоренко Е. Н. Номинационные процессы в полилингвальной эргонимии Донетчины : дис. … канд. филол. наук : 10.02.15 / Елена Николаевна Сидоренко. — Донецк, 2013. — 210 с.

Тараненко О . О. Мотивованість / О. О . Тараненко // Українська мова :
енциклопедія. — 3-тє вид., зі зм. і доп. — К. : Українська енциклопедія
ім. М. П. Бажана, 2007. — С. 401–402.

Торчинський М. М. Українська ономастика : [навчальний посібник] /
Михайло Миколайович Торчинський. — К. : Міленіум, 2010. — 238 с.

Шестакова С . О . Лексико-семантичні інновації у системі української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Світлана Олександрівна Шестакова. — Харків, 2002. — 241 с.

Croft W. Cognitive Linguistics / W. Croft, D. A. Cruse. — Cambridge : CUP,
2004. — 356 p.

Langacker Ronald W. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of
Grammar / W. Ronald Langacker. — Berlin; N.Y. : Mouton de Gruyter, 1991. — 395 p.

Большой латинско-русский словарь [Электронный ресурс] / по материалам словаря И. Х. Дворецкого. — Режим доступа : http://linguaeterna.com. — Название с экрана.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии /
Н. В. Подольская. — Изд. 2-е, пер. и доп. — М. : Наука, 1988. — 189 с.

Evans V. Glossary of Cognitive Linguistics [Electronic resource] / Vyvyan Evans.— Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007. 239 p. — Access mode :http://www.vyvevans.net/GLOSSARY.pdf

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373