DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133848

ФУНКЦІЙНА ПАРАДИГМА АНТРОПОНІМІВ У ПОВІСТІ «МОРІТУРІ» І. БАГРЯНОГО

Evelina Boyeva

Анотація


Статтю присвячено дослідженню функційних особливостей онімів, що номінують власні назви у художньому дискурсі видатного українського письменника І. Багряного. Встановлено конотативне та експресивне наповнення антропонімів у повісті «Морітурі» І.Багряного, способи їх участі у створенні художнього цілого. Мета статті полягає у визначенні специфіки антропонімікону драматичної повісті «Морітурі»  І.Багряного. Об'єктом дослідження є художнє мовлення Івана Багряного, онімія його творів. Предмет аналізу складають антропоніми, представлені у повісті «Морітурі» І. Багряного. Методи дослідження зумовлені специфікою онімного матеріалу, який передусім потребує системного підходу й традиційного описового методу. Обравши генеральним робочим прийомом вивчення художньої ономастики у тексті, а не вилучення її з тексту (що нині в роботах з літературної ономастики переважає), ми намагалися послідовно описувати оніми у складі повісті. Це дає змогу встановити та конкретно сформулювати емоційно-експресивний зміст онімів. Ономастичні пошуки І. Багряного виявились у доборі яскраво індивідуалізованих онімів, значення яких найповніше розкривається у контексті твору. Висновки: скрупульозно добираючи іменування персонажам, автор звертає увагу на їх семантичну насиченість, яка викликає образні асоціації і розкривається у певному контексті. Ономатворчість письменника є свідченням великої уваги до власних назв та їх експресивних можливостей.


Ключові слова


онім; художній текст; антропонім; власна назва; функційна парадигма

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagrany, I. (2005), Tigrolovi. Morituri, Kiev, Science. opinion, 368 p.

Koloshuk, N. (2010), Ivan Bagrany: the dominant of creativity and problems of study, Lutsk, 121 p.

Chub, T. V. (2005), Influence of poetonimogenesis on figurative possibilities of proprial vocabulary, Donetsk, 17 p.

Kocheva, O. (2011), A large dictionary of names, Rostov-on-Don, Phoenix, 329 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багряний І. Тигролови: [роман]. Морітурі: [драматична повість] / Іван Багряний. — К.: Наук. думка, 2005. — 368 с.

Колошук Н. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення:
[навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Надія Колошук. — Луцьк:
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — 121 с.

Чуб Т. В . В плив поетонімогенезу на образні можливості пропріальної лексики: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Тетяна Вікторівна Чуб. — Донецьк, 2005. — 17 с.

Кочева О. Большой словарь имен / О. Кочева. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. — 329 с.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373