DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133845

ВИКОРИСТАННЯ КВАЛІА-СТРУКТУР ДЛЯ СЕМАНТИЧНОГО ОПИСУ ПРОПРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ

Yevgeniya Bielitska

Анотація


Статтю присвячено аналізу теорії генеративного лексикону для репрезентації знання про власні назви. Актуальність визначається відсутністю вирішення проблеми формалізації семантики власних назв. Мета статті полягає у з’ясуванні можливостей теорії генеративного лексикону для семантичного опису онімів. У роботі використаний метод дистрибутивного аналізу корпусів природних мов. Встановлено, що у більшості контекстів на семантичному рівні власна назва Галя асоційована з двома типами подій: встановленням контакту з унікалізованою особою та актом надання імені, що інкорпоруються у семантичну архітектуру власної назви. Формальна кваліа, яка передає інформацію про таксономію об’єкта Галя є двоїстою: це типи «власна назва» і «унікалізований об’єкт, з яким встановлюється контакт». З’ясовано, що когнітивно значущими елементами конститутивної кваліа слова Галя є формальна та змістовна асоційованість на рівні «частина — ціле» із власною назвою Галя і унікалізованим об’єктом, що реалізується на рівні граматичного варіювання: вираховуваність/невираховуваність, визначеність/невизначеність. Телічна кваліа, що передає інформацію про мету та/або функцію об’єкта Галя, реалізується у систематичних контекстах, де власна назва обговорюється як спосіб встановлення контакту, а також контекстах акту іменування. Визначено, що з погляду агентивної кваліа гіпокористика Галя належить до природних об’єктів, проте оброблених у соціально-культурних умовах функціонування. Подальший напрямок дослідження може стосуватися використання теорії для представлення знань про власні назви різних класів у семантичному лексиконі.

Ключові слова


власна назва; генеративний лексикон; кваліа-структура; структура події; семантика

Повний текст:

PDF

Посилання


Arutyunova N. D. (1976) Sentence and It’s Sense: logic and semantic aspects —Moscow: Nauka, 1976. — 383 p.

Bielitska Y. M. (2016) Properhood as Reflex of Vocativeness: East Slavic Philology: the collection of scientific papers: Vol.29, Artemivsk-Bakhmut, pp.3 – 9.

Wittgenstein L. (2003) Philological investigations: Languages as the Reflection of the World, Moscow, StPb, pp. 220–546.

Lotman Ju. M., Uspenskiy B. A. (1992) Myth — Name — Culture: Selection ofpapers, Vol.I, Tallin, pp.59–76.

Losev A. F. (1982) Sign. Symbol. Myth: Papers on Linguistics, Moscow, 480 p.

National Corpus of the Russian Language [Electronic resource]. — Access via:http://ruscorpora.ru.

Astromeridian [Electronic resource]. — Access via: http://www.astromeridian.ru/imya/galina.

British National Corpus [Electronic resource]. — Access via: https://corpus.

byu.edu/bnc/

Jackendoff R. S. (1990) Semantic Structures. (Current Studies in Linguistics

Series; V. 18) — Cambridge MA: MIT Press, 1990, 322 pp.

Kidstaff [Electronic resource]. — Access via: https://sovet.kidstaff.com.ua/

question-1422576–8.

Kripke S. (1980) Naming and necessity, Cambridge, Harvard University Press, MA, 184 p.

Mova.info [Electronic resource]. — Access via: http://www.mova.info/corpus.aspx

Pustejovsky J. (1995) The Generative Lexicon, MIT Press, Cambridge, MA, 298 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семант. проблемы /
Н. Д. Арутюнова. — М.: Наука, 1976. — 383 с.

Бєліцька Є. М. Пропріальність як рефлекс вокативності / Є. М. Бєліцька
// Східнослов’янська філологія: зб. наук. праць. Вип.29. — Артемівськ-
Бахмут, 2016. — С. 3–11.

Витгенштейн Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Языки
как образ мира. — М.: ООО «Издательство АСТ »; СПб.: terra Fantastic,
2003. — С. 220–546.

Лотман Ю. М. Миф — имя — культура / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский
// Избранные статьи в трех томах. Т. 1: Статьи по семиотике и топологии культуры. — Таллин: Александра, 1992. — С. 59–76.

Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию / А. Ф. Лосев. —
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 480 с.Национальный корпус русского языка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ruscorpora.ru.

Astromeridian [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.astromeridian.ru/imya/galina.

British National Corpus [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
corpus.byu.edu/bnc/

Jackendoff R. S. Semantic Structures. (Current Studies in Linguistics Series; V. 18) // R. S. Jackendoff. — Cambridge MA: MIT Press, 1990. — 322 s.

Kidstaff [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sovet.kidstaff.
com.ua/question-1422576–8.

Kripke S. Naming and necessity / S. Kripke, Cambridge, Harvard University
Press, MA? 1980. — 184 p.

Mova.info [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mova.info/
corpus.aspx

Pustejovsky J. The Generative Lexicon / J. Pustejovsky. — MIT Press,
Cambridge, MA, 1995. — 298 p.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373