DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133843

СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ПОВТОРУ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ПОЕТОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ МАРІЇ МАТІОС

Natalia Berber

Анотація


У статті досліджено основні стилістичні фігури із повтором у художній прозі Марії Матіос. Описано специфіку функціонування анафори, епіфори, анадиплосиса, полісиндетона, градації, ампліфікації, хіазма. Мета статті — функційно-семантичний аналіз стилістичних фігур повтору в контекстах із поетонімними компонентами у художній прозі М. Матіос. Об’єктом дослідження є художнє мовлення М. Матіос, предметом
аналізу — синтаксичний і вербальний повтори як репрезентанти індивідуального синтаксису письменниці. Матеріалом дослідження обрано художню прозу М. Матіос — романи «Кулінарні фіґлі», «Майже ніколи не навпаки», «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country UA», «Солодка Даруся», «Чотири пори життя», «Щоденник страченої» та повість «Москалиця». Провідними методами є контекстуально-інтерпретаційний та метод лінгвостилістичного аналізу. В результаті дослідження доведено, що синтаксичний і вербальний повтори, ужиті у складі синтаксичних конструкцій із поетонімними компонентами, сприяють експресивізації мовлення та конотативному наснаженню поетонімів, виступають факультативним засобом образотворення,
задають емоційну тональність твору і є виразниками авторських інтенцій.
Найбільш частотною у прозі М. Матіос є ампліфікація поетонімів. Синтаксична організація художнього тексту є релевантним показником ідіостилю, зокрема одним із репрезентантів індивідуального синтаксису М. Матіос, виззначальною рисою якого є стилістична конвергенція і синтаксична надлишковість, представлена, у тому числі, каталогізацією. Практичне використання результатів проведеного дослідження полягає у лексикографічному опрацюванні індивідуально-авторської поетонімії. Досліджені пропріативи уміщено до нашого «Словника поетонімів художньої прози М. Матіос».

Ключові слова


поетонім; експресивний синтаксис; стилістична фігура; повтор; анафора; епіфора; ампліфікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Hayduchenko, H (2017), The Maria Matios’s expressive syntax [Electronic resource], eKhSUIR, Kherson, Available from: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3817

Halas, A. (2011), Expressive syntax as dominant of individual style of V. Vynnychenko (on materials of «Diary»), Scientific herald of Uzhgorod University: Series: Philology. Social communication, Hoverla, Uzhhorod, Vol. 26, pp. 170–176.

Green, A. (2007), Hysteria and conversion symptoms. Psychotherapy of

hysteria. Hysteria and state borderline. Chiasm — new perspectives, Lessons of French psychoanalysis: Ten years of Franco-Russian clinical colloquia on psychoanalysis, «Kogito-Center», Moscow, pp. 311–343.

Gujvanjuk, N. V.(2009), Expression Syntax, Word — Succession — Text: Selected Works, Chernivtsi National University, Chernivtsi, pp. 409–478.

Degtyareva, I. (2009), Stylistic syntax of ukrainian postmodern prose, Ukrainian language: scientific and theoretical journal, № 3, pp. 27–38.

Zelenskaya, Yu. (2009), Stylistic figures with repetition in contemporary poetry, Linguistic studios: the collection of scientific papers, Donetsk National University, Donetsk, Vol. 19, pp. 179–182.

Kondratenko, N. V. (2014), The Destruction in the Post-modern Discourse:

the Nature and Typology. Scientific Herald of the Eastern European National

University named after Lesia Ukrainka. Philological Sciences. Linguistics, № 2, pp. 152–156.

Kondratenko, N. V. (2012), Syntax of Ukrainian modernist and postmodern artistic discourse, Publishing house Dmytro Burago, Kiev, 328 p.

Makar, I. (2010), Long and his novel «Daphne and Chloe»: Monograph, Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi, 424 p.

Matios, M. (2009), Cooking tricks, Piramida, Lviv, 264 p.

Matios, M. (2007), Hardly ever other wise, Piramida, Lviv, 176 p.

Matios, M. (2006), Mr. & Ms. U-Ko in country UA, Piramida, Lviv, 136 p.

Matios, M. (2008), Moskalytsya. Mother Maritsa is the wife of Christopher Columbus, Piramida, Lviv, 64+48 p. — Book 1: Moskalytsya, 64 p.

Matios, M. (2005), Sweet Darusya, Piramida, Lviv, 176 p.

Matios, M.(2009), Four Pores of Life, Piramida, Lviv, 264 p.

Matios, M. (2005), The blog of the executed, Piramida, Lviv, 192 p.

Mukhametkaliyeva, G. O. (2013), Structural characterization of chiasmatic

structures in different languages [Electronic resource], Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University, № 4 (14), pp. 124–129, Available from: http://cyberleninka.ru/article/n/strukturnaya-harakteristika-hiazmaticheskihkonstruktsiy-v-raznostrukturnyh-yazykah.

Olischuk, R. L., Makar, I. S. (2011), Constructions with repetitions in the language of Long’s novel «Daphne and Chloe», Studia linguistic : the collection of scientific papers, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Vol. 5, part 2, pp. 49– 56.

Pentilyuk, M. (2005), Stylistic figures and their emotional and appraisal purposes in the novel «The Garden of Gethsemane», Scientific Herald of Kherson State University. Series: «Linguistics», Kherson, № 1, pp. 225–229.

Pryshlyak, L. B. (2002), Repetition as a means of expressive syntax of poetic speech 60-ies of XX century : Author’s thesis, Donetsk, 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гайдученко Г. Експресивний синтаксис Марії Матіос [Електронний ресурс] / Г. Гайдученко // eKhSUIR. — Херсон, 2017. — Режим доступу:
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3817.

Галас А. Експресивний синтаксис як домінанта індивідуального стилю
В. Винниченка (за матеріалами «Щоденника») [Текст] / А. Галас // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Філологія. Соціальні комунікації / редкол. Ю. М. Бідзіля (голова), Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін. — Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. — Вип. 26. — С. 170–176.


Грин А. Истерия и конверсионные симптомы. Психотерапия истерии.
Истерия и пограничне состояния. Хиазм — новые перспективы / А. Грин
// Уроки французского психоанализа: Десять лет франко-русских клинических коллоквиумов по психоанализу / Пер. с франц. — М.: «Когито-Центр», 2007. – С. 311–343.


Гуйванюк Н. В. Експресивний синтаксис / Н. В. Гуйванюк // Слово – Речення – Текст : вибр. праці. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. — С. 409–478.


Дегтярьова І. Стилістичний синтаксис української постмодерністської прози / І. Дегтярьова // Українська мова : [наук.-теорет. журн.]. — 2009. — № 3. — С. 27–38.


Зеленська Ю. Стилістичні фігури із повтором у сучасному поетичному мовленні / Ю. Зеленська // Лiнгвiстичнi студiї [Текст] : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; [наук. ред. Анатолій Загнітко]. — Донецьк : ДонНУ, 2009. — Вип. 19. – С. 179–182.


Кондратенко Н. В. Деструкція в постмодерністському художньому дискурсі: сутність і типологія / Н. В. Кондратенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2014. – № 2. — С. 152–156.


Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модернiстського і постмодернiстського художнього дискурсу / Н. В. Кондратенко / [за ред.
К. Г. Городенської]. — К. : Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2012. – 328 с.


Макар І. Лонг і його роман «Дафніс і Хлоя» : [монографія] / І. Макар. —
Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2010. — 424 c.


Матіос М. Кулінарні фіґлі [текст] / М. Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда»,
2009. — 264 с.


Матіос М. Майже ніколи не навпаки : [сімейна сага в новелах] / М. Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2007. — 176 с.


Матіос М. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country
UA [текст] / М. Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2006. – 136 с.


Матіос М. Москалиця. Мама Маріца — дружина Христофора Колумба : [проза] / М. Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2008. — 64+48 с. — Кн. 1:
Москалиця. — 64 с.

Матіос М. Солодка Даруся : [драма на три життя] / М. Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2005. — 176 с.


Матіос М. Чотири пори життя : [проза] / М. Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2009. — 264 с.


Матіос М. Щоденник страченої : [психологічна розвідка] / М. Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2005. — 192 с.


Мухаметкалиева Г. О. Структурная характеристика хиазматических конструкций в разноструктурных языках [Электронный ресурс] / Г. О. Мухаметкалиева // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2013. – № 4 (14). – С. 124–129. — Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/strukturnaya-harakteristika-hiazmaticheskihkonstruktsiy-v-raznostrukturnyh-yazykah

Оліщук Р. Л. Конструкції з повторами у мові роману Лонга «Дафніс і Хлоя» / Р. Л. Оліщук, І. С. Макар // Studia linguistica : [збірник наукових праць] / КНУ ім. Т араса Шевченка. — К., 2011. — Вип. 5, ч. 2. — С. 49–56.


Пентилюк М. Стилістичні фігури та їх емоційно-оцінне призначення у романі «Сад гетсиманський» / М. Пентилюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика» – Херсон, 2005. — № 1. — С. 225–229.


Пришляк Л. Б. Повтор як засіб експресивного синтаксису поетичного мовлення 60- х років XX століття : автореф. дис. ... доктора філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. Б. Пришляк. — Донецьк, 2002. — 20 с.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373