DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155191

МЕТОДИ ОНОМАСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Svetlana Nasakina

Анотація


У статті порушуються методологічні проблеми ономастичних досліджень. Метою нашої розвідки є аналіз ономастичних методів дослідження. Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 1)визначення   термінологічної  основи досліджень; 2)  показ можливостей методів при дослідженні власних назв. Розглянуто загальнонаукові, лінгвістичні та  ономастичні методи. Об’єкт статті – методологія ономастичних досліджень. Предмет дослідження – загальні та спеціальні методи. Практична цінність роботи полягає у можливості використання представлених методів  у ономастичних дослідженнях.  Доведено, що застосування методів допомагає дослідити різні аспекти власних назв, прийти до певних наукових висновків, що є основною метою будь-якого дослідження.


Ключові слова


метод; власні назви; методологія дослідження; когнітивний напрям; ономастика

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpenko, O. Ju. (2006). Cognitive Onomastic. Doctor Thesis, Kyiv National

University after T. G. Shevchenko.

Kochergan, M. P. (2008). General Linguistics: Kyiv, Academy.

Nimchuk V. V. (1966).Ukrainian onomastic terminology. In: Povidomlennya

Ukrainskoy onomasticheskoj komіsii. Vol.1. — pp. 24–43.

Selivanova, O. O. (2008). Modern linguistics: directions and problems: Poltava, Dovkillya-K.

Semotyuk, O. L. (2011). Modern technologies of scientific investigations: Lviv, Polar Technical.

Superanskaya, A. V. (1973). General theory of the proper name, Moscow, Nauka, 368.

Torchinsky, M. M. (2010). Structure, typology and functions of the vocabulary of the Ukrainian language. Doctor Thesis, Kyiv National University after T. G. Shevchenko.

Buchko, D., Tkachova N. (2012). Dictionary of Ukrainian Onomastic Terminology. Kharkiv, Ranok-NT.

Podolskaya, N. V. (1978). Dictionary of Russian Onomastic Terminology. Moscow, Science.

Podolskaya, N. V. (1988). Dictionary of Russian Onomastic Terminology Moscow, Science.

Gubsky, E. F., Korablyova, G. V. i Lutchenko, V. A. (2007). Philosophical Encyclopedic Dictionary Moscow, INFRA-M.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика  як напрямок пізнання власних назв: дис. …д-ра.філол.наук: 10.02.15 / Карпенко Олена Юріївна. – Одеса, 2006. – 416 с.
 2. Кочерган  М. П. Загальне мовознавство : [підручник]  / Кочерган М. П. – 3-є вид. – К. : Видав. центр “Академія”, 2008. – 464 с.     
 3. Нимчук В. В. Українська ономастична термінологія / Німчук В. В // Повідомлення Української ономастичної комісії. – 1966. – вип.1. – С. 24-43.
 4. Селиванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: [підручник] / О. О. Селиванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 5. Семотюк О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень: [навч. посіб. ]    / О. Л. Семотюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. –  152 с.               
 6. Суперанская  А. В. Теория и методика ономастических исследований / А. В. Суперанская  – Изд. 2-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 256 с.
 7. Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови: дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Торчинський Михайло Миколайович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – К., 2010. – 502 с.
 8. Бучко Дмитро, Ткачова Наталія  Словник української ономастичної термінології / [уклад.Бучко Д.Г., Ткачова Н.В.]. – Х.: Ранок-НТ, 2012. – 256 с.302.
 9. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / [ответств. редакт. А.В. Суперанская]. –  М.: Наука, 1978. – 199 с.
 10. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / [ответств. редакт. А.В. Суперанская]. – 2-изд. – М.: Наука, 1988. – 170 с.
 11. Философский энциклопедический словарь  / [ред.-сост. Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблёва, В.А.Лутченко]. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 576 с.
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373