DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155190

СИМВОЛІСТИЧНІ СТРУКТУРИ В ТВОРАХ М. ХВИЛЬОВОГО

Olesia Likhachev

Анотація


У статті розглядаються символістичні структури в поезії та їх трансформація – перехід у ранню новелістику М.Хвильового. Саме цим і зумовлена актуальність пропонованого дослідження, що скерована на розгляд структури художнього світу автора через призму символістичних структур. Наукова новизна роботи полягає в тому, що структура художнього світу М. Хвильового вперше піддається поглибленому аналізу в символічному аспекті. Метою статті є дослідження структури художнього світу творів М. Хвильового з урахуванням наявних символів. Об’єктом дослідження є поезія та рання новелістика М. Хвильового. Предмет дослідження – символічний аспект структури художнього світу М. Хвильового. Окреслена мета дослідження й специфіка аналізованого предмета зумовили застосування таких методів дослідження:  компаративний: для порівняння досліджуваних явищ у кількох текстах;  загальнофілологічний: передбачає залучення досліджень проблематики творів, системи образів, композиційних елементів, хронотопних характеристик у системі символічного аналізу. Таким чином, можемо підкреслити, що і в поезії та прозі М. Хвильового досить розвинуті й вжива­ні символи з історичними алюзіями з минулого України; вони, як правило, ретельно «зашифровані» та «закодовані», в таких символічних утвореннях часто відчуваємо тільки «натяк», або ж затаєні паралелі із сутністю бурхливого життя 20-х років XX століття. Практична цінність роботи полягає у новому способі вивчення текстів М. Хвильового з позиції міжтекстової взаємодії, що відкриває можливості для подальшого поглибленого розгляду його творчої спадщини. Результати дослідження сприятимуть наступним розвідкам у цьому напрямку, присвячених творчості М. Хвильового.

Ключові слова


символ; поезія; функції; символістичні структури; новелістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhirmunsky, V. (1977). Theory of Literature. Poetics Stylistics. Leningrad, Science. 405 p.

Zhulinsky, M. (1990). Talant, who sought to see. Hvyl’ovyj M. Tvory: u 2 t. [Khvylovy M. Works: 2 t.]. Kiev, Dnepr, Vol. 1. P. 5–43.

Khvylovy, M. (1990). Works: 2 t. Kiev, Dnieper, Vol. 1. 650 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стили­стика/ В. Жирмунский. – Л.: Наука, 1977. – 405 с.
  2. Жулинський М. Талант, що прагнув до зір / М. Жулинський // Хвильовий М. Твори: у 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 1. – С.5–43.
  3. Хвильовий М. Твори: у 2 т. / М. Хвильовий. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 1. – 650 с.
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373