DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155187

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГРУПОВІ АНТРОПОНІМИ В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛИ «ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО СВОБОДИ»

Svitlana Klochko

Анотація


Статтю присвячено дослідженню семантики антропонімів Південно-Африканської республіки. Матеріалом служив автобіографічний роман Нельсона Мандели «Довгий шлях до свободи», з якого вибрано індивідуальні та групові власні назви. Вибір цього роману для нашого дослідження окреслений низкою причин, серед яких і та, що антропоніми африканського походження поки не перебували у полі зору українських дослідників мови. Мета статті полягає в установленні за допомогою етимологічного аналізу семантики виділених онімів. Об’єктом дослідження виступають індивідуальні та групові антропоніми, що їх вживає Нельсон Мандела на сторінках свого біографічного твору. Семантика та особливості вживання антропонімів, виокремлених з тексту автобіографічного роману, перебувають у ролі предмету цієї розвідки. Полінаціональність та полікультурність Південно-Африканської республіки створюють особливу ситуацію для мовних контактів та, як наслідок, мовної інтерференції. За таких умов одними із найперших у мови проникають власні назви, серед яких, безперечно, і антропоніми (або власні імена). Відповідні процеси взаємопроникнення, адаптації та асиміляції лексичних одиниць, котрі позначають індивідуальні та групові антропоніми, до нового мовного середовища дозволяють дати характеристику розвитку південно-африканського варіанта англійської мови. У результаті аналізу відібраних для дослідження антропонімів було з’ясовано, що власне ім’я виконує не тільки номінативну функцію, називаючи денотат, чи функцію ідентифікації, вирізняючи свій референт серед групи інших, але також несе додаткову експресивно-оцінну інформацію. Вартим уваги є і той факт, що з плином часу стає важчим відстеження семантики та походження як групових, так і індивідуальних антропонімів, що відбувається через низку екстралінгвальних факторів.

Ключові слова


антропонім, автобіографічний роман, Нельсон Мандела, південно-африканський варіант англійської мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Davidson, A. B. (ed.) (2012). Istoriya Afriki v biografiyakh [The History of Africa in Biographies]. Moscow: RGGU.

Karpenko, O. Yu. (2006). Problemny kohnityvnoyi onomastyky [The issues of Cognitive Onomastics]. Odesa: Astroprynt.

Karpenko, O. Yu. (2010). Kohnityvna onomastyka [Cognitive Onomastics].

Odesa: Feniks.

Mykhalchuk O. (2011). Ekolohiya movy v ukrayinskomu onomastychnomu

seredovyschi: osobovi imena [Language Ecology in Ukrainian Onomastic Environment: Personal Names]. In: Visnyk Prykarpatskoho Natsionalnoho Universytetu. Filolohiya — The Herald of Pre-Carpathian National University.

Philology. Vol. 29/31. Ivano-Frankivsk: Pre-carpathian National University, pp. 230–234.

Selivanova, O. O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya [Contemporary Linguistics: Terminology Encyclopedia]. Poltava: Dovkillya — K.

Selivanova, O. O. (2008). Suchasna linhvistyka: napryamy te problem [Contemporary Linguistics: Directions and Issues]. Poltava: Dovkillya — K.

Sokil-Klepar, N. (2014). Rol’ antroponimiv u nominatsiyi mikrotopoob’yektiv

[The Role of Antroponyms in Nomination of Microtopoobjects]. In: Naukovi

Zapysky TNPU. Seriya: Movoznavstvo — Scientific Notes of TNPU. Series:

Language Studies, Vol. II (24). Ternopil: TNPU, pp. 260–265.

Superanskaya, A. V. (2009). Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo [General Theory of the Proper Name]. 3rd edn. Moscow: Knizhnyi Dom «LIBROKOM».

Shubin, V. G. (2013). Goryachaya «kholodnaya voyna»: Yug Afriki (1960–1990) [Hot «Cold War»: the South of Africa (1960–1990)]. Moscow: «YaSK».

The Languages of South Africa. Available at: http://salanguages.com

Madiba’s Many Names. Available at: http://www.nelsonmandela.org/index.php/memory/views/names

Mafela, Munzhedzi James (no date) The Revelation of African culture in Long Walk to Freedom. Available at: http://epress.anu.edu.au/aborig_history/indigenous_biog/mobile_devices/ch0 8.html

Mandela, N. (1994). Long Walk to Freedom. Boston, New York, London: Little, Brown and Co.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. История Африки в биографиях / Отв. ред. А.Б. Давидсон. – М.: РГГУ, 2012. – 1112 с.
 2. Карпенко О.Ю. Проблеми когнітивної ономастики: монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 326 с.
 3. Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика: навч. посібник. – Одеса: Фенікс, 2010. – 158 с. 
 4. Михальчук О. Екологія мови в українському ономастичному середовищі: особові імена // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія; [редкол.: В.Г. Матвіїшин [та ін.]. – Івано-Франків., 2011. – Вип. 29/31. – С. 230– 234.
 5. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: ДовкілляК, 2006. – 716 с.
 6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О.О. Селіванова. – Полтава: ДовкілляК, 2008. – 712 с.
 7. Сокіл-Клепар Н. Роль антропонімів у номінації мікротопооб’єктів  // Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство. – Вип. ІІ(24) 2014. – с. 260-265.
 8. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – Изд. 3-е, испр. – М.: Книжный Дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 с.
 9. Шубин В.Г. Горячая «холодная война»: Юг Африки (1960-1990 гг.). – М.: Изд. дом «ЯСК», 2013. – 368 с.
 10. The Languages of South Africa. [Electronic resourse]. – Mode of access: http://salanguages.com
 11. Madiba’s Many Names. [Electronic resourse].– Mode of Access: http://www.nelsonmandela.org/index.php/memory/views/names
 12. Mafela, Munzhedzi James. The Revelation of African culture in Long Walk to Freedom. [Electronic resourse]. – Mode of Access: http://epress.anu.edu.au/aborig_history/indigenous_biog/mobile_devices/ch08.html
 13.  Mandela, N. Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela. – Boston, New York, London: Little, Brown and Co., 1994. – 402 p.
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373