DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155186

ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ІДЕОНІМІВ

Olena Karpenko, Lidiia Golubenko, Olga Vasilieva

Анотація


Статтю присвячено дослідженню функцій ідеонімів – власних назв результатів людської творчої діяльності, які мають духовну, інтелектуальну та мистецьку цінність. Завдяки специфіці ідеонімів, їхнє функційне навантаження певною мірою відрізняється від інших розрядів онімів. Метою статті є встановлення функційного навантаження ідеонімів. Об’єктом дослідження послугували англомовні ідеоніми, предметом – функції англомовних ідеонімів. Матеріал дослідження (2000 англомовних ідеонімів) було обрано методом репрезентативної вибірки з матеріалів англомовних ЗМІ, у тому числі й електронних газет, журналів та комерційних сайтів. У даному дослідженні ми притримуємося східноєвропейської ономатологічної традиції. Проаналізовано дослідження функцій заголовків художніх творів, фільмонімів та гемеронімів. Зауважено, що функціонал інших груп ідеонімів залишився поза межами уваги в попередніх дослідженнях, що посилює актуальність даної роботи. Безумовно, всі без винятку ідеоніми виконують базову для власних назв мовну номінативно-ідентифікативно-диференціювальну функцію, називаючи об’єкт, вказуючи на нього, виокремлюючи його поміж інших. Серед мовленнєвих функцій ідеонімів виокремлюємо емоційно-експресивну та естетичну функції. Витвори мистецтва мають переважно авторські власні назви, які є їх інтегральною частиною, реалізують їх глибинний зміст та створюють неповторний «емоційний ореол». Серед екстралінгвальних функцій ідеонімів виділено: культурно-історичну, прогностичну, рекламну та сугестивну. Висновки: Можемо висновувати, що ідеоніми виконують шість функцій: мовну номінативно-ідентифікативно-диференціювальну, мовленнєві емоційно-експресивну та естетичну, екстралінгвальні культурно-історичну, прогностичну, рекламну та сугестивну.

Ключові слова


ономастика, власні назви, ідеонім, функційне навантаження, фільмоніми, гемероніми

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonyuk, E. V. (1991). Navionim and features of their functioning in the artistic text. Jazyk i stil’ proizvedenij I. Je. Babelja, Ju. K. Oleshi, I. A. Il’fa i E. P. Petrova [Language and style of works by I. E. Babel, Yu. K. Olesha, I. A. Ilf and E. P. Petrova]. Kiev, pp. 177–181.

Antropova, A. V. (2008). Names of American, English and Russian films: a comparative description and problems of translation. PhD Thesis. Ekaterinburg, 217 p.

Buchko, D. G. and Tkacheva, N. V. (2012). Dictionary of Ukrainian Onomastic Terminology. Ranok-NT, Kharkiv, 256 p.

Vorontsova, I. I. and Tkachenko, N. L. (2015). Tendencies of translation of film names in the context of the modern Russian cinema market [Electronic resource]. Novyj filologicheskij vestnik [New Philological Bulletin], Vol. 3 (34), pp.139–149. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-perevodafilmonimov-v-kontekste-sovremennogo-rossiyskogo-kinematograficheskogo.

Gorshkova, V. E. (2014). The name of the film as a unit of translation and a component of the image-meaning. Vestnik Permskogo nacional’nogo issledovatel’skogo politehnicheskogo universiteta. Problemy jazykoznanija i pedagogiki [Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Problems of linguistics and pedagogy]. Perm, Vol. 10. pp. 26–37.

Zinnatullina, G. Kh. (2005). Poetic onomastics of the prose of Amirkhan Eniki, PhD Thesis, Kazan, 25 p.

Ismagulova, B. Kh. and Nurgazinova, A. E. (2011). Proper name as a carrier of linguistic cultural information [Electronic resource]. Vklad molodyh issledovatelej v industrial’no-innovacionnoe razvitie Kazahstana [Contribution of young researchers to the industrial and innovative development of Kazakhstan]. Ust=Kamenogorsk, Access mode: https: // articlekz. com / article / 6772

Kara-Murza, E. S. (2008). New times — new names. Commercial name as a

rhetorical and marketing problem. M. V. Lomonosov i sovremennye stilistika i ritorika [M. V. Lomonosov and modern style and rhetoric]. MSU, Moscow, pp. 282–303.

Knysh, V. V. (1992). Linguistic Analysis of Movie Titles in the Russian Language. PhD Thesis. Odessa, 191 p.

Krzhizhanovsky, S. D. (1931). Poetics of titles. Moscow, Nikitinskye subbotniki, 32 p.

Luchyk, V. (2010). An attempt to grasp the ungraspable. Ukrai’ns’ka mova

[Ukrainian language]. Vol. 2. pp. 135–140.

Marunich, I. I. (1994). Toponyms in the idiostyle of the writer. PhD Thesis. Kyiv, 18 p.

Mukhametzyanova, L. R. (2018). Functions of the titles of periodicals. Lingvistika i mezhkul’turnaja kommunikacija [Linguistics and intercultural communication]. Vol.14 (2), pp.33–39.

Mukhametzyanova, L. R. and Mardiyeva, L. A. (2017). The name of the periodical from the perspective of communicative reality. Filologija i kul’tura [Philology and Culture]. Vol.2 (48), pp. 92–99.

Nasakina, S. V. (2014). Structure and functional load of proper names in advertising texts of pharmaceutical preparations. PhD Thesis. Odessa, 207 p.

Podimova, Yu.M. (2006). The titles of films in the structural-semantic and functional-pragmatic aspects. PhD Thesis. Maykop, 205 p.

Podolskaya, N. V. (1988). Dictionary of Russian onomastic terminology. Moscow, Science, 192 p.

Serebryakova, V. V. (2016). Conceptualization of the poetonosphere of the cycle of novels S. Meyer «Twilight». PhD Thesis. Odessa, 178 p.

Srebryanskaya, N. A. and Martynova, E. A. (2015). Specificity of functions of

the titles of works of art in the genre of dystopia. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta [Voronezh State University Bulletin]. Vol. 1, pp. 40–47.

Superanskaya, A. V. (2007). The general theory of a proper name. Moscow, Publishing House LCI, 368 p.

Fateeva, N. А. (2010). Synthesis of the whole: on the way to a new poetics. Moscow, New Literary Review, 352 p.

Khrushkova, O. A. (2016). Structure and functional load of written information media of a modern city. PhD Thesis. Dnipro, 249 p.

Chavpetsova, S. V. (1988). Functions of Personal Names in the Modern English Novel. Stilisticheskij analiz hudozhestvennogo teksta [Stylistic analysis of the artistic text]. Smolensk, pp. 11–18.

Dvořáková, Ž. (2012). Functions of proper names in literature and literary onomastics [Slovo a slovesnost]. Vol 3, рр. 194–207.

Helmbrecht, J. On the Form and Function of Proper Names. A Typological Perspective [Electronic resource]. Access mode:

Voigt, G. (1985). Zur linguistischen Bestimmung des Markennamens

[Hrsg. Kürschner, W. Grammatik, semantik, Textlinguistik]. Tübingen, pp. 23–36.

Xenakis, J. Function and Meaning of Names [Electronic resource]. Access

mode: https://doi.org/10.1111/j.1755–2567.1956.tb00919.x


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Антонюк Е. В. Навионимы и особенности их функционирования в художественно тексте / Е. В. Антонюк // Язык и стиль произведений И. Э. Бабеля, Ю. К. Олеши, И. А. Ильфа и Е. П. Петрова: [сборник научных трудов]. – К. : УМК ВО, 1991. – С. 177-181.
 2. Антропова А. В. Названия американских, английских и российских кинофильмов : сопоставительная характеристика и проблемы перевода : дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 / А. В. Антропова. – Екатеринбург, 2008. – 217 с.
 3. Бучко Д. Г. Словник української ономастичної термінології / Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. – Харків : Ранок-НТ, 2012. – 256 с.
 4. Воронцова И. И. Тенденции перевода фильмонимов в контексте современного российского кинематографического рынка [Электронный ресурс] / И. И. Воронцова, Н. Л. Ткаченко // Новый филологический вестник. – 2015. – № 3(34). – С. 139-149. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-perevoda-filmonimov-v-kontekste-sovremennogo-rossiyskogo-kinematograficheskogo.
 5. Горшкова В. Е. Название фильма как единица перевода и составляющая образа-смысла / В. Е. Горшкова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – Пермь, 2014. – Вып. 10. – С. 26–37.
 6. Зиннатуллина Г. Х. Поэтическая ономастика прозы Амирхана Еники: автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации»  / Г. Х. Зиннатуллина. – Казань, 2005. – 25 с.
 7. Исмагулова Б. Х. Имя собственное как носитель лингвокультурологической информации [Электронный ресурс] / Б. Х. Исмагулова, А. Е. Нургазинова // Вклад молодых исследователей в индустриально-инновационное развитие Казахстана: [сборник материалов с конференции]. – Усть-Каменогорск, 2011. – Режим доступа: https://articlekz. com/article/6772
 8. Кара-Мурза Е. С. Новые времена – новые имена. Коммерческое имя как риторическая и маркетологическая проблема / Е. С.Кара-Мурза // М. В. Ломоносов и современные стилистика и риторика. – М.: МГУ, 2008. – С. 282–303.
 9. Кныш Е. В. Лингвистический анализ наименований кинофильмов в русском языке: дисс. … к. филол. наук: 10.02.01 / Е. В. Кныш. – Одесса, 1992. – 191 с.
 10. Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий / С. ДКржижановский. – М.: Никитинские субботники, 1931. – 32 с.
 11. Лучик В. Спроба охопити неохопне / В. Лучик // Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 135–140.
 12. Марунич І. І. Топоніми в ідіостилі письменника: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. І. Марунич. – Київ, 1994. – 18 с.
 13. Мухаметзянова Л. Р. Функции названий периодических изданий / Л. Р. Мухаметзянова // Лингвистика и межкультурная коммуникация. – №14 (2). – 2018. – С.33–39.
 14. Мухаметзянова Л.Р., Мардиева Л.А. Название периодического издания с позиции коммуникативной реальности / Л. Р. Мухаметзянова, Л. А. Мардиева // Филология и культура. – 2017. – № 2 (48). – С. 92–99.
 15. Насакіна С. В. Структура та функціональне навантаження власних назв у рекламних текстах фармацевтичних препаратів: дис. ...канд. філол. наук: 10.02.15 / С. В. Насакіна. – Одеса, 2014. – 207 с.
 16. Подимова Ю. М.  Названия фильмов в структурно-семантическом и функционально-прагматическом аспектах: дисс. … к. филол. наук: 10.02.01/Ю.М.Подимова. – Майкоп, 2006. – 205 с.
 17. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии [2-е изд.] / Н. В. Подольская. – М.: Наука, 1988. – 192 с.
 18. Серебрякова В. В. Концептуалізація поетонімосфери циклу романів С. Мейер «Сутінки»: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04/ Валерія Вадимівна Серебрякова. – Одеса, 2016. – 178 с.
 19. Сребрянская Н. А. Специфика функций заглавий художественных произведений в жанре антиутопии / Н. А. Сребрянская, Е. А. Мартынова // Вестник Воронежского государственного университета. – Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2015. – № 1. – С. 40–47.
 20. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – [изд. 2-е, испр.] – 368 с.
 21. Фатеева Н. А. Синтез целого: на пути к новой поэтике / Н. А. Фатеева. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 352 с.
 22. Хрушкова О. А. Структура та функційне навантаження писемних носіїв інформації сучасного міста : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / О. А. Хрушкова. – Дніпро, 2016. – 249 с.
 23. Чавпецова С. В. Функции личных имен в современном английском романе / С. В.Чавпецова // Стилистический анализ художественного текста:  [межвуз. сб. науч. тр.]. – Смоленск, 1988. – С. 11–18.
 24. Dvořáková Ž. Functions of proper names in literature and literary onomastics / Ž. Dvořáková  // Slovo a slovesnost. – 2012. – № 3. – рр. 194–207.
 25. Helmbrecht J. On the Form and Function of Proper Names.  A Typological Perspective [Электронный ресурс] / J. Helmbrecht. – Режим доступа:  http://www. academia.edu /8265467/ Form_and_ Function_of_Proper_Names
 26. Voigt G. Zur linguistischen Bestimmung des Markennamens / G. Voigt // Hrsg. Kürschner, W. Grammatik, semantik, Textlinguistik. – Tübingen, 1985. – S. 23–36.
 27. Xenakis J. Function and Meaning of Names [Электронный ресурс] / J. Xenakis. – Режим доступа:  https://doi.org/10.1111/j.1755-2567.1956.tb00919.x
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373