DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155182

ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТОПОНІМІВ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ

Yuliia Brailko

Анотація


Найцікавішим джерелом для вивчення прагматики онімів уважаємо постмодерний художній дискурс, для якого характерні особливі конотації і який тільки недавно почали обирати матеріалом для спостережень учені-ономасти. Тож актуальність пропонованого дослідження безперечна. Проблеми прагматики онімів у Ірванцевому поетичному дискурсі ще не знаходили належного висвітлення у мовознавчій літературі, чим пояснимо наукову новизну нашої роботи. Її мета – аналіз реалізації прагматичного потенціалу топонімів у поезії О. Ірванця з позицій літературної ономастики. Тож об’єктом дослідження став топонімний простір його лірики, предметом – способи залучення прагматичних ресурсів топонімів у Ірванцевому поетичному дискурсі. Матеріалом для аналізу обрано поетичні твори письменника-постмодерніста, вміщені у збірках «Вірші останнього десятиліття 1991–2000» (2001), «Преамбули й тексти» (2005), «Мій хрест» (2010), «Сатирикон-XXI» (2011), «Санітарочка Рая» (2015).

Проаналізовані твори О. Ірванця засвідчують нетипову для ідіостилів інших українських поетів стратифікацію топонімів за принципом «свій – чужий»: більшість географічних назв, ужитих у його текстах, первісно є номінаціями об’єктів неукраїнського простору. Крім того, Олександр Ірванець є одним із небагатьох українських поетів, чиє поетичне мовлення не засвідчує жодної виразної топонімної домінанти (в окремих віршах такі домінанти існують), що цілком узгоджується з поетикою постмодернізму.

Для досягнення комунікативної мети письменник послуговується різними прийомами мовної гри, яка часто лежить в інтертекстуальній площині. Генеруючи нові значення власних назв, автор розширює семантико-прагматичні параметри поезії та доводить, що одиниці топонімного простору мають невичерпні ресурси для розв’язання художніх завдань постмодернізму.


Ключові слова


топонім, хоронім, ойконім, прагматика, мовна гра, інтертекстуальність, поетичний дискурс, О. Ірванець

Повний текст:

PDF

Посилання


Belei, L. (2002). New Ukrainian literary and artistic anthroponymy: problems of theory and history: monography, Uzhhorod, 176 p.

Berber, N. (2017). Metaphorical functioning of poetonyms in the artistic discourse of Maria Matios: Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Series: Linguistics, Vol. 1 (27), Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, pp. 27–31.

Bilozub, A. I. (2012). Paronymic attraction as a phonosemantic reception of

language game in the prose of representatives of Stanislavskii phenomenon: Linguistic studies: the collection of scientific papers, Vol. 33, Kharkiv, pp. 77–82.

Boieva, E. (2017). Poetonymy in the novel «Moskoviada» by Yurii Andrukhovych: functional-stylistic aspect: Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Series: Linguistics, Vol. 1 (27), Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, pp. 42–46.

Vehesh, A. I. (2009). Traditions and innovation of the Ukrainian literary-fiction antroponymy of the posttotalitarian era: Thesis, Uzhhorod, 273 p.

Vegesh, A. (2010). Functioning of literary and artistic anthroponyms in the

works of Oleksander Irvanets: Scientific herald of Uzhgorod University: Series: Philology. Social communication, Vol. 22, Hoverla, Uzhhorod, pp. 77–80.

Halych, A. O. (2010). The Wall in the novel-dystopia of O. Irvanets «Rivne/

Rovno (Stina)»: Current problems of Slavic Philology: Series: Linguistics and Literature: the collection of scientific papers, Vol. XXIII, Ch. 2, BSPU, Berdiansk, pp. 289–296.

Hurbanska, S. O. (2014). Postmodern model of the world in the artistic discourse: Studia Linguistica: the collection of scientific papers, Vol. 8, Publishing house Dmytro Burago, Kyiv, pp. 350–353.

Doroshenko, K. (2014). Language game as a theoretical problem: Literary process: methodology, names, trends: the collection of scientific papers (Philological Sciences), No. 4, pp. 140–143, Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2014_4_29/ [14.02.2018]

Kalyta, O. M. (2006). Linguistic means of expressing irony in contemporary: Thesis, Kyiv, 220 p.

Krupenova, T., Kurylo, T. (2017). Oyconymy of works of writers-postmodernists: Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Series: Linguistics, Vol. 1 (27), Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, pp. 190–193.

Kushnirova, T. (2017). Narrative techniques in the artistic prose of Dzhulian

Barns (based on the novels «Talking it over» and «Love, etc.»): Philological Sciences: the collection of scientific papers, Vol. 25, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, pp. 11–17.

Maksymiuk, M. (2016). Features of postmodern text and their influence on the onymic space: Current issues of social studies and history of medicine, No. 1 (9), pp. 19–23, Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2016_1_5. [10.02.2018]

Masenko, L. (2007). Language game in the literary anthroponime of novel «Dvanadtsiat obruchiv» by Yurii Andrukhovych: Ukrainian lesson, No. 6, pp. 18–20.

Ostroushko, O. A. (2012). Semantic and functional features of onyms in poetry by I. Zhylenko, O. Zabuzhko, Yu. Pokalchuk: Philological Studies. Scientific Journal of Kryvii Rih State Pedagogical University, Vol. 8, Kryvyi Rih, pp. 242–258.

Pohorielova, O. (2015). «Parents in Literature» in the interpretation of Oleksandr Irvanets: Current problems of Ukrainian Literature and Folklore, Vol. 23, Vinnytsia, pp. 104–115.

Perelomova, O. S. (2008). Linguistic codes of intertextuality of Ukrainian art Discourse: diachronic aspect: monography, SumDU, Sumy, 208 p.

Rohozina, V. I. (2013). Proprial lexis of the novel by Yu. Andrukhovych «Recreation » in the context of time: Relevant problems of philology and translation, Vol. 6 (3), Khmelnitsky, pp. 203–214.

Rudnytskyi, Ya. (1949). Ukrainian names (onomastics): Encyclopedia of

Ukraine. Main part (ЕУ–I), P. 1, Munich ; New York, pp. 366–368.

Stepanenko, M. (2015). The Ukrainian language and socio-political transformations of the present: Ukrajinska mova, No. 2, pp. 3–23.

Tieliezhkina, O. O. (2014). Intertextuality as a sign of contemporary Ukrainian poetry: Scientific proceedings of the National University of «Ostroh Academy», Series: Philology, Vol. 44, Ostroh, pp. 310–314.

Torchynska, N. M. (2015). Subtext information of the proper name in the structure of the epigraph: Opera in onomastica: the collection of scientific papers, Vol. 18, Astroprynt, Odesa, pp. 659–-669.

Tryfonov, R. (2009). Linguocultural content of toponyms in the metamorphic aspect (according to Yurii Andrukhovych’s essayism): Journal of Lviv University, Series: Philology, Vol. 46, Ch. 1, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, pp. 146–154.

Filonenko, N. M. (2007). Bu-Ba-Bo group as a phenomenon of Ukrainian literary process of the late twentieth century: Author’s thesis, Kharkiv, 14 p.

Yatskiv R., (2017). The names of God and biblical characters in Oksana Zabuzhko’s poetry discourse: Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Series: Linguistics, Vol. 1 (27), Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, pp. 357–361.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Белей Л. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії : [монографія] / Л. Белей. – Ужгород, 2002. – 176 с.
 2. Бербер Н. Метафоричне функціонування поетонімів у художньому дискурсі Марії Матіос / Н. Бербер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 27–31.
 3. Білозуб А. І. Паронімічна атракція як фоносемантичний прийом мовної гри в прозі представників станіславського феномена / А. І. Білозуб // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 77–82.
 4. Боєва Е. Поетонімія у романі «Московіада» Юрія Андруховича: функціонально-стилістичний аспект / Е. Боєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 42–46.
 5. Вегеш А. І. Традиції та новаторство української літературно-художньої антропонімії посттоталітарної доби : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Анастасія Іванівна Вегеш. – Ужгород, 2009. – 273 с.
 6. Веґеш А. Функціонування літературно-художніх антропонімів у творах Олександра Ірванця / АВеґеш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород : Говерла, 2010. – Вип. 22. – С. 77–80.
 7. Галич А. О. Стіна в романі-антиутопії О. Ірванця «Рівне/Ровно (Стіна)» / АОГалич // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. статей. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. XXIII. – Ч. 2. – С. 289–296.
 8. Гурбанська С. О. Постмодерна модель світу в художньому дискурсі / С. О. Гурбанська // Studia Linguistica : зб. наук. праць. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 8. – С. 350–353.
 9. Дорошенко К. Мовна гра як теоретична проблема [Електронний ресурс] / К. Дорошенко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. праць (філологічні науки). – К. : КУ імені Б. Грінченка, 2014. – № 4. – С. 140–143. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2014_4_29 (дата запиту: 14.02.2018). – Назва з екрана.
 10. Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі : дис. … канд. філол. наук : 01.02.01 / О. М. Калита. – К., 2006. – 220 с.   
 11. Крупеньова Т. Ойконімія творів письменників-постмодерністів / Т. Крупеньова, Т. Курило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 190–193.
 12. Кушнірова Т. Наративні техніки в художній прозі Джуліана Барнса (на матеріалі романів «Як усе було» і «Кохання і таке інше») / Т. Кушнірова // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 25. – С. 11–17.
 13. Максимюк М. Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір / М. Максимюк [Електронний ресурс] // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – 2016. – № 1 (9). – С. 19–23. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2016_1_5 (дата запиту: 10.02.2018). – Назва з екрана.
 14. Масенко Л. Мовна гра в літературній антропонімії роману Юрія Андруховича «Дванадцять обручів» / Л. Масенко // Урок української. – 2007. – № 6. – С. 18–20.
 15. Остроушко О. А. Семантичні й функціональні особливості онімів у поезії І. Жиленко, О. Забужко, Ю. Покальчука / О. АОстроушко // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 8. – С. 242–258.
 16. Погорєлова О. «Батьки в літературі» в інтерпретації Олександра Ірванця / О. Погорєлова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 104–115.
 17. Переломова О. С. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект : монографія / О. С. Переломова. – Суми : СумДУ, 2008. – 208 с.
 18. Рогозіна В. І. Пропріальна лексика роману Ю. Андруховича «Рекреації» в контексті часу / В. І. Рогозіна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 203–214.
 19. Рудницький Я. Українське назовництво (ономастика) / Я. Рудницький // Енциклопедія українознавства. Загальна частина (ЕУ–I). – Мюнхен ; Нью-Йорк, 1949. – Т. 1. – С. 366–368.
 20. Степаненко М. Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення / М. Степаненко // Українська мова. – 2015. – № 2. – С. 3–23.
 21. Тєлєжкіна О. О. Інтертекстуальність як ознака сучасної української поезії / О. О. Тєлєжкіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог, 2014. – Вип. 44. – С. 310–314.
 22. Торчинська Н. М. Підтекстова інформація власної назви у структурі епіграфа / Н. М. Торчинська // Записки з ономастики : зб. наук. праць. – Одеса : Астропринт, 2015. – Вип. 18. – С. 659–669.
 23. Трифонов Р. Лінгвокультурний зміст топонімів у метамовному аспекті (за есеїстикою Юрія Андруховича) / Р. Трифонов // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 46. – Ч. 1. – С. 146–154.
 24. Філоненко Н. М. Група «Бу-Ба-Бу» як явище українського літературного процесу кінця ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 01.01.01 «Українська література» / Н. М. Філоненко. – Харків, 2007. – 14 с.
 25. Яцків Р. Імена Бога та біблійних персонажів у поетичному дискурсі Оксани Забужко / Р. Яцків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 357–361.
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373