DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155181

УКРАЇНСЬКІ ОНОМАСТИЧНІ РЕАЛІЇ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ МИКОЛИ ЗЕРОВА

Evelina Boeva

Анотація


Статтю присвячено дослідженню функційних особливостей онімів, що номінують українські реалії у поетичному дискурсі видатного українського поета-неокласика М. Зерова. Встановлено комунікативно-прагматичну скерованість антропонімів і топонімів у контексті сонетів українського митця, способи їхньої участі у створенні художнього цілого – поетичного циклу. Онімний простір літературного твору – це завжди відображення суб’єктивних уподобань письменника, його бачення та розуміння об’єктів навколишньої дійсності. Як змістотворчий компонент художнього тексту, оніми набувають нових конотацій, символізуються, стають важливим засобом емоційно-образного розгортання художнього твору. Вважаємо, що подібне дослідження є необхідним для подальшого розвитку теорії та практики української літературної ономастики. Мета статті полягає у визначенні функційно-стилістичних особливостей власних назв, що номінують реалії української історії та культури у поетичному дискурсі М. Зерова.  Обєктом дослідження є художнє мовлення Миколи Зерова, онімія його поезій. Предмет аналізу складають антропоніми і топоніми, що номінують реалії української історії та культури. Методи дослідження зумовлені специфікою онімного матеріалу, який передусім потребує системного підходу й традиційного описового методу. Стилістично-контекстологічний підхід дав змогу встановити комунікативно-прагматичний потенціал досліджуваних власних назв. Висновки: власні назви у поетичному дискурсі М. Зерова мають широкий функційний діапазон, завдяки їхній інформативності короткий поетичний текст набуває семантичної місткості. Оніми у поезіях митця набувають узагальнено-символічного забарвлення, посідаючи провідну позицію у вербальному втіленні художньої концепції твору, у розв’язанні індивідуально-естетичних завдань, сприяють поглибленому розумінню авторського задуму.


Ключові слова


власна назва, поетичний дискурс, онім, реалії української історії та культури, антропонім, топонім, комунікативно-прагматична функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkas, M. (1990). History of Ukraine-Rus. Kiev, High school, 456 p.

Gavrilova, T. O. (2004). Onomastics of phraseologisms: universal and ethnic. Ukrainian language. [Ukrai’ns’ka mova], No. 4, рр.52–64.

Encyclopedia of Ukrainian Studies (1994). Kiev, Globus, Vol. 1–400 p., Vol.

–800 p., Vol. 4–400 p.

Zerov, M. K. (1990). Works: in 2 vol., Kiev, Dnipro, vol. 1, 843 p.

Nikonov, V. A. (1966). A brief toponymic dictionary. Moscow, Thought, 509 p.

Strika, M. V. (1993). Panteleimon Kulish and his «Black Council». Kulish

P. Chorna Rada. Chronicle 1663. [Kulish P. Chorna rada. Hronika 1663], Kiev, Kotigoroshko, pp. 5–12.

Torchinskiy, M. M. (2009). The structure of the onymic space of the Ukrainian language. Vol. II. Functioning of own titles, Khmelnytsky, KhNU, 374 p.

Khlistun, I. V. (2006). Own name in Ukrainian poetry II floor. Twentieth century (semantic-functional aspect). Kiev, 20 p.

Shevchenko dictionary, (1976–1978). Kiev, URE, Vol.1–416 p., Vol.2–412 p.

Sherik, Yuri (1998). Outside books and books. Kiev, Hour, 448 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Аркас М. М. Історія України-Русі / М. М. Аркас. – К.: Вища школа, 1990. – 456 с.
  2. Гаврилова Т. О. Ономастика фразеологізмів: універсальне та етнічне / Т. О. Гаврилова // Українська мова. – 2004. – № 4. – С.52–64.
  3. Енциклопедія українознавства: в 4-х т. – К.: Глобус, 1994. – Т.1 – 400 с.; Т.2 – 800 с.; Т.4 – 400 с.
  4. Зеров М. К. Твори: в 2 т. / М. К. Зеров. – К.: Дніпро, 1990. – Т.1: Поезії. Переклади. – 843 с.
  5. Никонов В. А. Краткий топонимический словарь/ В. А. Никонов. – М.: Мысль, 1966. – 509 с.
  6. Стріха М. В. Пантелеймон Куліш і його «Чорна рада» / М. В. Стріха // Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663: [роман]. – К.: Котигорошко, 1993. – С.5–12.
  7. Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови. – Ч. ІІ. Функціонування власних назв: [монографія] / М. М. Торчинський. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 374 с.
  8. Хлистун І. В. Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 – «Українська мова» / І. В. Хлистун. – К., 2006. – 20 с.
  9. Шевченківський словник:  у 2 т. / Є. Кирилюк (відп. ред.). – К.: Гол. ред. УРЕ, 1976–1978. – Т.1 – 416 с., Т.2 – 412 с.
  10. Шерех Юрій. Поза книжками і з книжок / Ю. Шерех. – К.: Час, 1998. – 448 с.
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373