DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155179

ПОЕТИКА ОНІМНОГО ОКСЮМОРОНУ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ МАРІЇ МАТІОС

Natalya Berber

Анотація


Анотація. У статті досліджено поетику онімного оксюморону у романах і поезії Марії Матіос. Описано специфіку оксюморонної образності. Окреслено поняття концептуальний, ментальний та лексичний оксюморони. Мета статті – виокремлення та аналіз оксюморонних конструкцій із поетонімним компонентом у художньому мовленні М. Матіос, з’ясування основи оксюморону, специфіки реалізації протиставлення і протиріччя у тропі, виявлення умов існування оксюморонного смислу, визначення функційно-стилістичних можливостей оксюморона. Об’єктом дослідження є художні тексти М. Матіос, предметом аналізу – поетонімний оксюморон.

Матеріалом дослідження обрано романи М. Матіос  «Майже ніколи не навпаки», «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country UA», «Щоденник страченої» та збірку поезій «Жіночий аркан у саду нетерпіння». Провідними методами є контекстуально-інтерпретаційний метод, залучений для аналізу семантичної специфіки поетонімних оксюморонів, – та метод лінгвостилістичного аналізу, використаний при інвентаризації, класифікації та інтерпретації оксюморонних конструкцій.

У результаті дослідження доведено, що для інтерпретації оксюморонного смислу важливим є як синхронічнічний, так і діахронічний зрізи. Поява оксюморонних смислів сигналізує про інтенсифікацію конотативної семантики поетоніма, що вступає в антитетичне сполучення з апелятивом. Продемонстровано, що такі конструкції є маркером лінгвокреативної діяльності автора, віддзеркаленням його світоглядних орієнтирів, естетичної концепції особистості митця.

Практичне використання результатів проведеного дослідження полягає у лексикографічному опрацюванні індивідуально-авторської поетонімії. Досліджені пропріативи уміщено до нашого «Словника поетонімів художньої прози М. Матіос».


Ключові слова


поетонім, оксюморон, троп, контраст, семантика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, N. V. (2018). Basic concepts of Ukrainian mentality in Tiutiunnyk brothers’ works, Dissertation, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Zaporizhzhia National University.

Bryushinkin, V. N. (1996). Practical logic course for the humanities. Moscow: Novaya shkola.

Gorbach, O. S. (2017). Onomasticon of Ukrainian satirical and humorous texts of the late XX — early XXI century, Dissertation, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, SHEI «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University».

Yermolenko, S. Ya. (2005). Linguisticology: basic concepts, directions and

methods of research. Movoznavstvo [Linguistics], Vol. 3–4, pp. 112–125.

Karpenko, Ju. O. (2008). Literary Onomastics. Odesa: Astroprint.

Gorsky, D. P., and Ivin A. A., eds. (1991). A brief dictionary of logic. Moscow: Prosveshheny’e.

Kucherenko, L. I. (1999). Stylistic potential of onyms in contemporary Ukrainian humor. Visny’k Zaporiz’kogo derzhavnogo universy’tetu. Filologichni nauky’ [Bulletin of the Zaporizhzhya State University. Philological Sciences], pp. 69–72.

Gromiak, R. T., and Kovalov, Yu. I. eds. (2006). Literary dictionary-reference book. Kyiv: Akademiya.

Malashhuk-Vy’shnevs’ka, N. V. (2014). Poetics of nonsense in American poetic texts of modernism and postmodernism: stylistic and linguistic and cognitive aspects, Degree Thesis, Kyiv National linguistic university.

Marina, O. S. (2004). Contrastive tropes and figures in American poetry of modernism: linguocognitive aspect, Degree Thesis, Kyiv National linguistic university.

Matios, M. (2007). Women’s Arcana in the Garden of Impatience. Lviv: Piramida.

Matios, M. (2007). Hardly ever other wise. Lviv: Piramida.

Matios, M. (2006). Mr. & Ms. U-Ko in country UA. Lviv: Piramida.

Matios, M. (2005). The blog of the executed. Lviv: Piramida.

Mozharova, T. M. (2007). Poetic toponyms in the works of Ivan Drach

and Dmitry Pavlychko: Word-building and morphological aspects. Visny’k

Dnipropetrovs’kogo universy’tetu. Seriya «Movoznavstvo» [Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series «Linguistics»], Vol. 13, Ed. 2, pp. 156–161.

Otin, E. S. (2010). Dictionary of connotative proper names. Donetsk: Yugo-Vostok.

Tatanova, L. I. (2006). Discourse characteristics of oxymoron in English-language fiction, Dissertation, Moscow State Linguistic University.

Lectorovsky, V. A., and Oizerman, T. I., eds. (1991). Socio-cultural nature of knowledge, Vol. 2. Moscow: Mysl’.

Tursunova, L. A. (1973). Structural types and stylistic functions of the epithet in the language of English literature of the 20th century, Dissertation, Moscow.

Khazagerov, G. G. (1995). Figure: metalinguistic aspect, Degree Thesis, Kuban State University.

Khlystun, I. V. (2006). The proper name in Ukraine poetry of the second half twentiethcentury (semantic and functional aspect), Degree Thesis, National M. Drahomanov Pedagogical University.

Shestakova, E. G. (2009). Oxymoron as a category of poetics (on the material of Russian poetry of the XIX — first third of the twentieth centuries). Donetsk: NORD-PRESS.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бондар Н. В. Базові концепти української ментальності у творчості братів Тютюнників [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Бондар Наталія Василівна. – Полтава – Запоріжжя, 2018. – 224 с.
 2. Брюшинкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев [Текст] / В. Н. Брюшинкин. – М. : Новая школа, 1996. – 320с.
 3. Горбач О. С. Ономастикон українських сатирично-гумористичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століття [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олена Сергіївна Горбач. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 243 с.
 4. Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження [Текст] / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 2005. – № 3–4. – С. 112 – 125.
 5. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика: [збірник статей] / Юрій Олександрович Карпенко. – Одеса : Астропринт, 2008. – 328 с.
 6. Краткий словарь по логике [под ред. Д. П. Горского.] / Д. П. Горский, А. А. Ивин, А. Л. Никифоров. – М. : Просвещение, 1991. – 208 с.
 7. Кучеренко Л. І. Стилістичний потенціал онімів у сучасній українській гумористиці // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки : [зб. наук. праць] / ред. кол.: Толок В. О. (гол. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя : Вид-во Запорізького державного університету, 1999. – C. 69 – 72.
 8. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 752 с.
 9. Малащук-Вишневська Н. В. Поетика нонсенсу в американських віршованих текстах модернізму і постмодернізму: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Наталія Володимирівна Малащук-Вишневська. – К., 2014. – 20 с.
 10. Маріна О. С. Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Олена Сергіївна Маріна. – К., 2004. – 19 с.
 11. Матіос М. Жіночий аркан у саду нетерпіння [збірка поезій] / М. Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – 308 с.
 12. Матіос  М. Майже ніколи не навпаки : [сімейна сага в новелах] / М. Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – 176 с.
 13. Матіос М. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country UA [текст] / М. Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2006. – 136 с.
 14. Матіос М. Щоденник страченої : [психологічна розвідка] / М. Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2005. – 192 с.
 15. Можарова Т. М. Поетичні топоніми у творчості Івана Драча та Дмитра Павличка: словотворчий і морфологічний аспекти / Т. М. Можарова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – У 2-х т. – Вип. 13. – Т. 2. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 156 – 161.
 16. Отин E. С. Словарь коннотативных собственных имён / Евгений Степанович Отин. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 518 с.
 17. Татанова Л. И. Дискурсивные характеристики оксюморона в англоязычной художественной литературе [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Лариса Ивановна Татанова. – М., 2006. – 165 с.
 18. Теория познания : в 4 т. / [ред. В. А. Лекторский, Т. И. Ойзерман]. – Т. 2. – Социально-культурная природа познания. – М. : Мысль, 1991. – 478 с.
 19. Турсунова Л. А. Структурные типы и стилистические функции эпитета в языке английской художественной литературы XX века [Текст] : дис... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Л. А. Турсунова. – М., 1973. – 198 с.
 20. Хазагеров Г. Г. Фигура: метаязыковый аспект [Текст] : автореф. дис. … д-ра филолог. наук : 10.02.19, 10.02.01 / Георгий Георгиевич Хазагеров. – Краснодар, 1995. – 23 с.
 21. Хлистун І. В. Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Ірина Валентинівна Хлистун. – К., 2006. – 20 c.
 22. Шестакова Э. Г. Оксюморон как категория поэтики (на материале русской поэзии XIX – первой трети ХХ веков) [Текст] / Элеонора Георгиевна Шестакова. – Донецк : НОРД-ПРЕСС, 2009. – 209 с.
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373