DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155178

МОТИВАЦІЙНА СТРУКТУРА ОФІЦІЙНОГО ГІППОНІМІКОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Natalia Alekseeva

Анотація


Анотація. У статті пропонуємо специфічну саме для гіппонімікону мотиваційну класифікацію. Останнім часом виникла потреба дослідження мотивації зоонімів, зокрема гіппонімів, адже, гіппоніми складають абсолютну більшість зоонімікону англійської мови, так як кінь є невід`ємною складовою культури Англії та США. З цього слідує, що дослідження мотивації гіппонімів є шляхом до пізнання особливостей їх творення, соціальних, історичних та культурних фактів об`єктивної дійсності, покладених в основу номінації. Так, метою дослідження є визначення особливостей мотивації гіппонімів та їх системний опис. Об`єктом дослідження є офіційні власні назви на позначення коней в англійській мові. Предметом дослідження є мотиваційні особливості гіппонімів. Матеріалом дослідження є 120 гіппонімів англійської мови, обраних зі списків переможців кінних перегонів Англії та США методом суцільної вибірки. Використовувалися також приклади, розміщені на англомовних сайтах в мережі Інтернет. Під час дослідження було використано описовий метод та метод мотиваційного аналізу. У результаті розвідки гіппоніми були розділені на 13 класів, з огляду на природу їх мотивованості. Кількісні покажчики аналізу обраних гіппонімів наявно демонструють превалювання трьох типів мотивації: номінальної, патронімічної та асоціативної, що й відображають три основні універсалії, покладені в основу мотивування офіційних гіппонімів: довільність підбору імені, відсутність національного ряду імен та типових гіппооснов; наслідування давньої традиції іменування, концентрація у назві історії походження тварини; індивідуальність процесу підбору імені, лексичне різноманіття гіппонімів, необмеженість ресурсів для номінації. У процесі аналізу були також окреслені диференційні відмінності щодо мотивування гіппонімів у порівнянні з іншими розрядами онімів, виявлена їх лінгвістична природа.


Ключові слова


зоонім, гіппонім, офіційний гіппонім, мотивація, мотив

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchko, D. G. & Tkachova, A. (2012). A Dictionary of Ukrainian Onomastic

Terminology. Kharkiv, Ranok-NT, 256 p.

Best Horse Names Аvailable at: https://horses.lovetoknow.com/horse-names/best-horse-names

Coates, R. (2014). We are surrounded by onymies: relations among names, name-types, and terminological categories, in Names in Daily Life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, pp. 6–13.

Dolbina, K. D. (2013). Structural Сlassification of Zoonyms (on the material of English, Russian and Ukrainian languages): the collection of scientific papers: Vol. 2., Voronezh, pp. 208–210.

English Triple Crown race winners Аvailable at: https://en.wikipedia.org/wiki/English _Triple_Crown_race_winners

How Does a Racehorse Get Its Name? Аvailable at: https://www.nbclosangeles.com/news/ sports/Triple-Crown-How-to-Name-Your-Racehorse-481276101.html

How every horse in the 2018 Kentucky Derby got its name Аvailable at: https://www.courierjournal.com/story/sports/horses/triple/derby/2018/05/02/kentucky-derby-2018-horse-names/571074002/

Kentucky Derby Аvailable at: https://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky_

Derby

Podolskaya, N. V. (1988). Dictionary of Russian Onomastic Terminology: Moscow, 192 pp.

Romanova, T. P. (2001). The System of Russian Official Hipponyms and the Formation of its Typological Features: Thesis, Voronezh, 22 p.

Ryadchenko, N. G. (1988). Zoonymy as a Class of Onomastic Vocabulary: Actual Questions of Russian Onomastics: Kiev, pp. 88–96.

Salmina, O. V. (2001). The Traditional Layer of Russian Zoonyms (on the material of the names of animals in the village of Pokrovka, Samara Region): conference reports: Smolensk, pp. 174 –184.

Shmeleva, T. V. (2013). Onomastics: study. allowance : Slavyansk-on-Kubani: Publishing center of the branch of the Federal State Archives of Education and Science «Cuban State University» in Slavyansk-on-Kuban, 161 p.

Siusko, M. I. (2011). From the folk source: Carpatho-Ukrainian zoonimicon in the context of other Slavic (and non-Slavic) languages : Uzhhorod: Civil, 270 p.

Superanskaya, A. V. (1973). The General Theory of the Proper Name: a textbook, Moscow, 365 p.

Torchinsky, M. M. (2008). The Structure of the Onymic Space of the Ukrainian Language: a textbook, Khmelnitsky, 551 p.

Warchoł, S. Słownik etymologiczno-motywacyjny słowianskiej zoonimii ludowej. T. I–V / S. Warchoł. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007–2016.

Warchol, S. (2001). The value of zoonymia in the study of the problems of the ethnogenesis of the Slavs (range of problems): Onomastics of the Volga region: materials of VIII conf. on onomastics of the Volga region: Moscow, pp. 208–218.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бучко Д. Г. Словник української ономастичної термінології / Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. – Харків: Ранок-НТ, 2012. – 256 с.
 2. Вархол С. Значение зоонимии в исследовании проблем этногенеза славян (круг проблем) // Ономастика Поволжья : материалы VIII конф. по ономастике Поволжья / отв. ред. В. И. Супрун. М. : Изд-во Ин-та этнологии и антропологии РАН, 2001. – С. 208–218.
 3. Долбина К. Д. Структурная классификация зоонимов (на материале английского, русского и украинского языков) / К. Д. Долбина // Вестник ВГУ. – 2013. – № 2. – С. 208 – 210
 4. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – 192 с.
 5. Романова Т. П. Система русских официальных иппонимов и формирование ее типологических черт : автореф. дис. на соискание степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 / Романова Татьяна Павловна – Воронеж, 1988. – 22 с.
 6. Рядченко Н. Г. Зоонимия как класс ономастической лексики / Н. Г. Рядченко // Актуальные вопросы русской ономастики. – Киев, 1988. – С. 88-96.
 7. Салмина О. В. Традиционный пласт русской зоонимии (на материале кличек животных с. Покровка Самарской области) / Разноуровневая характеристика лексических единиц : сб. науч. ст. по материалам докладов и сообщений конф., 19-20 июня 2001 г. – Смоленск, 2001. – С. 174–184.
 8. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1973. – 365 с.
 9. Сюсько М. І. З народного джерела: карпатоукраїнський зоонімікон у контексті інших слов`янськких (і неслов`янських) мов / Д. Г. Бучко, – Ужгород : Гражда, 2011 . – 270 с.
 10. Торчинский М. М. Структура онімного простору української мови: [монографія] / Михайло Миколайович Торчинський. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 551 с.
 11. Шмелева Т. В. Ономастика : учеб. пособие / Т. В. Шмелева ; Филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани. – Славянск-на-Кубани : Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2013. – 161 с.
 12. Best Horse Names [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://horses.lovetoknow.com/horse-names/best-horse-names
 13. Coates R. We are surrounded by onymies: relations among names, name-types, and terminological categories, in Names in Daily Life / R. Coates // Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. – Barcelona, 2014. – P. 6–13.
 14. How Does a Racehorse Get Its Name? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nbclosangeles.com/news/sports/Triple-Crown-How-to-Name-Your-Racehorse-481276101.html
 15. How every horse in the 2018 Kentucky Derby got its name [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.courier journal.com/story/sports/horses/triple/derby/2018/05/02/kentucky-derby-2018-horse-names/571074002/
 16. Kentucky Derby [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky_Derby
 17. English Triple Crown race winners [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/English_Triple_Crown_race_winners
 18. Warchoł S. Słownik etymologiczno-motywacyjny słowianskiej zoonimii ludowej. T. I–V / S. Warchoł. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2007–2016.
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373