Фінансування журналу

Видавець

Видавництво і друкарня «Астропринт»
65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 21
Тел.: (0482) 37-07-95, 37-24-26, 33-07-17, 37-14-25
e-mail: astro_print@ukr.net
www.astroprint.ua; www.stranichka.in.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1373 від 28.05.2003 р.

Видавництво і друкарня «Астропринт»